Informacje dotyczące prognoz

Grupa kapi­ta­łowa NEWAG nie publi­ko­wała pro­gnoz na lata 2015–2022.

Pro­gnozy na lata 2013–2014 były publi­ko­wane w pro­spek­cie emisyjnym.

Poni­żej znaj­duje się zesta­wie­nie wyko­na­nia przed­mio­to­wych prognoz.