Informacja o ofercie

W dniu 25 listo­pada 2013 r. Akcjo­na­riu­sze Sprze­da­jący w uzgod­nie­niu z Ofe­ru­ją­cym ustalili:

Cenę Sprze­daży dla Inwe­sto­rów Instytucjonalnych20,50 PLN za jedną Akcję Oferowaną;
Cenę Sprze­daży dla Inwe­sto­rów Indywidualnych19,00 PLN za jedną Akcję Oferowaną;
Osta­teczną liczbę Akcji Ofe­ro­wa­nych w ramach Oferty19.561.113 Akcji Oferowanych;
Osta­teczną liczbę Akcji Ofe­ro­wa­nych Inwe­sto­rom Indywidualnym2.000.000 Akcji Oferowanych;
Osta­teczną liczbę Akcji Ofe­ro­wa­nych Inwe­sto­rom Instytucjonalnym17.561.113 Akcji Oferowanych.

Osta­teczna liczba Akcji Ofe­ro­wa­nych sta­nowi 43,47% kapi­tału zakła­do­wego Spółki i upraw­nia do 43,47% łącznej liczby gło­sów na Wal­nym Zgromadzeniu.

13 listo­pada 2013 r. Publi­ka­cja Pro­spektu, publi­ka­cja aneksu do Pro­spektu z Ceną Mak­sy­malną (przy zało­że­niu, że zatwier­dze­nie aneksu do Pro­spektu z Ceną Mak­sy­malną nastąpi nie póź­niej niż w dniu 13 listo­pada 2013 r.)

Roz­po­czę­cie pro­cesu budo­wa­nia Księgi Popytu wśród Inwe­sto­rów Instytucjonalnych
15–22 listo­pada 2013 r.Okres przyj­mo­wa­nia zapi­sów Inwe­sto­rów Indy­wi­du­al­nych (w dniu 22 listo­pada 2013 r. do godziny 23:59)
25 listo­pada 2013 r.Zakoń­cze­nie pro­cesu budo­wa­nia Księgi Popytu wśród Inwe­sto­rów Instytucjonalnych

Usta­le­nie osta­tecz­nej liczby Akcji Ofe­ro­wa­nych w ramach Oferty, osta­tecz­nej liczby Akcji Ofe­ro­wa­nych poszcze­gól­nym kate­go­riom inwe­sto­rów oraz Ceny Sprze­daży dla Inwe­sto­rów Indy­wi­du­al­nych i Ceny Sprze­daży dla Inwe­sto­rów Instytucjonalnych

Opu­bli­ko­wa­nie Ceny Sprze­daży dla Inwe­sto­rów Indy­wi­du­al­nych i Ceny Sprze­daży dla Inwe­sto­rów Insty­tu­cjo­nal­nych, osta­tecz­nej liczby Akcji Ofe­ro­wa­nych w ramach Oferty oraz osta­tecz­nej liczby Akcji Ofe­ro­wa­nych poszcze­gól­nym kate­go­riom inwestorów
26–28 listo­pada 2013 r.Przyj­mo­wa­nie zapi­sów Inwe­sto­rów Instytucjonalnych
29 listo­pada 2013 r.Przy­dział Akcji Oferowanych
nie póź­niej niż
4 grud­nia 2013 r.
Zapi­sa­nie Akcji Ofe­ro­wa­nych na rachun­kach papie­rów war­to­ścio­wych Inwe­sto­rów Instytucjonalnych
nie póź­niej niż
5 grud­nia 2013 r.
Pierw­szy dzień noto­wa­nia Akcji Spółki na GPW