Akcjonariat

Akcjo­na­riuszLiczba Akcji/Liczba głosów% gło­sów na WZ% udział w kapi­tale zakładowym
Jaku­bas Inve­st­ment sp. z o.o. oraz pozo­stali sygna­ta­riu­sze poro­zu­mie­nia
z 03.07.2015 * **
23.923.514
53,1653,16
NATIONALE NEDERLANDEN OFE (daw­niej ING OFE) ** 3.974.3278,838,83
PZU OFE** 3.274.3637,287,28
Metlife OFE** 2.259.9585,025,02
AVIVA OFE** 2.250.0005,005,00
Pozo­stali9.317.83920,7120,71
Razem45.000.001100,00100,00

* Poro­zu­mie­nie, o któ­rym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o ofer­cie łączące Pana Zbi­gniewa Jaku­basa wraz z pod­mio­tem zależ­nym Jaku­bas Inve­st­ment sp. z o.o. z sie­dzibą w War­sza­wie, FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, Pana Zbi­gniewa Konieczka wraz z pod­mio­tem zależ­nym Sestesso sp. z o.o. z sie­dzibą w Nowym Sączu oraz Pana Bog­dana Borka wraz z pod­mio­tem zależ­nym Immo­vent sp. z o.o. z sie­dzibą w Nowym Sączu. Zgodnie z zawiadomieniem przekazanym do publicznej wiadomości raportem bieżącym 12/2020 łączny udział Stron Porozumienia wynosi 23.923.514 sztuk akcji reprezentujących 53,16 % kapitału zakładowego Spółki i tyle samo głosów, w tym:

– Pan Zbigniew Jakubas wraz z podmiotem zależnym – Jakubas Investment Sp. z o.o. posiada 18.568.738 sztuk akcji stanowiących 41,26 % kapitału zakładowego Spółki i tyle samo głosów,

– FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiada 3 616 485 sztuk akcji stanowiących 8,04% kapitału zakładowego Spółki i tyle samo głosów,

– Pan Zbigniew Konieczek wraz z podmiotem zależnym – Sestesso Sp. z o.o. posiada 1.167.866 stanowiących 2,6% kapitału zakładowego Spółki i tyle samo głosów,

– Pan Bogdan Borek poprzez  podmiot  zależny – Immovent Sp. z o. o. posiada 570.425 akcji Spółki stanowiących 1,27% kapitału zakładowego Spółki i tyle samo głosów.

** Zgod­nie z zawia­do­mie­niami prze­sła­nymi przez akcjonariuszy w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej. Powyższe nie uwzględnia ewentualnego wpływu informacji o transakcjach dokonywanych w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR.