Aktualności

Impulsy z NEWAGU już w Trójmieście

W dniu 4 marca w Gdyni nastą­piło uro­czy­ste prze­ka­za­nie dwóch pojaz­dów IMPULS 31WE wypro­du­ko­wa­nych przez NEWAG S.A. na zle­ce­nie PKP Szybka Kolej Miej­ska w Trój­mie­ście.
W uro­czy­sto­ści, która roz­po­częła się od wspól­nego prze­jazdu nowym pojaz­dem na tra­sie Gdańsk Główny — Gdy­nia Cisowa, uczest­ni­czyli przed­sta­wi­ciele wła­ści­cieli spółki, zarządu PKP SKM
w Trój­mie­ście oraz NEWAG S.A.

Dwa nowe Impulsy wypro­du­ko­wane dla SKM Trój­mia­sto przez NEWAG S.A. zgod­nie z umową pod­pi­saną w dniu 23 marca 2015r., to czte­ro­czło­nowe pojazdy o dłu­go­ści 74 400 mm, które pomiesz­czą 529 osób w tym 359 na miej­scach sto­ją­cych i 170 na miej­scach sie­dzą­cych. Od dotych­czas pro­du­ko­wa­nych pojaz­dów Impuls (31WE) różni się ilo­ścią drzwi i wyso­ko­ścią pod­łogi. Na życze­nie prze­woź­nika każdy człon posiada czworo drzwi, a wyso­kość pod­łogi pojaz­dów została dosto­so­wana do pero­nów SKM (960 mm) i w sto­sunku do stan­dar­do­wych Impu­sów jest wyż­sza o 200 mm. Pojazdy wypo­sa­żone zostały w dodat­kowy wysu­wany sto­pień, który niwe­luje lukę pomię­dzy tabo­rem a pero­nem. W Impul­sach zamon­to­wane zostały toa­lety z obie­giem zamknię­tym przy­sto­so­wane dla osób z ogra­ni­czoną moż­li­wo­ścią poru­sza­nia się.

„Gra­tu­lu­jemy SKM Trój­mia­sto 15 rocz­nicy ist­nie­nia. Cie­szymy się bar­dzo, że to wła­śnie Impulsy z Newagu będą pierw­szymi nowymi elek­trycz­nymi pojaz­dami, które poja­wią się na tra­sach obsłu­gi­wa­nych przez SKM Trój­mia­sto. Pra­gnę dodać, że w tym roku rów­nież NEWAG obcho­dzi swój jubi­le­usz — rocz­nicę 140-lecia powsta­nia firmy”, powie­dział Pre­zes NEWAG S.A. Zbi­gniew Konie­czek. „Nasze Impulsy to nowo­cze­sne zespoły trak­cyjne, które nie tylko wyróż­niają się swoim wyglą­dem, ale i zapew­niają pasa­że­rom kom­for­towe i bez­pieczne warunki podró­żo­wa­nia”, dodał Pre­zes Konieczek.

Pro­du­ko­wane przez NEWAG S.A. EZT Impuls, są jed­nymi z naj­no­wo­cze­śniej­szych tego typu pojaz­dów szy­no­wych w Pol­sce. Kom­fort podróży zapew­nia ciche, kli­ma­ty­zo­wane wnę­trze, ergo­no­miczne fotele, inter­net i gniazdka elek­tryczne. Impuls jest eko­no­miczny i bez­pieczny — cechuje się niskim zuży­ciem ener­gii elek­trycz­nej, gdyż pod­czas hamo­wa­nia pociąg oddaje ener­gię do sieci trak­cyj­nej. W pojeź­dzie zasto­so­wano nowo­cze­sny sys­tem wizu­al­nej i dźwię­ko­wej infor­ma­cji pasa­żer­skiej, moni­to­ro­wa­nie wnę­trza, kon­takt z obsługą pociągu przez tzw. inter­kom. Pociąg speł­nia rygo­ry­styczne euro­pej­skie normy zde­rze­niowe i wytrzy­ma­ło­ściowe. Osiąga pręd­kość eks­plo­ata­cyjną 160 km/h.
War­tość kon­traktu wynosi 35 571 600 zł brutto (28 920 000 zł netto).