Aktualności

Impulsy na opolskich torach

Nowo­są­decki NEWAG S.A. dostar­czy na zamó­wie­nie samo­rządu Woje­wódz­twa Opol­skiego pięć elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych. Kur­so­wać one będą na tra­sie pomię­dzy Kędzie­rzy­nem Koź­lem, Opo­lem, Brze­giem i Wro­cła­wiem. Pierw­szy „Impuls”, bo taka jest nazwa pojaz­dów, pojawi się na torach na początku lipca 2016 roku.

W dniu dzi­siej­szym w Urzę­dzie Mar­szał­kow­skim Woje­wódz­twa Opol­skiego w Opolu pod­pi­sano umowę na dostawę 5 elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych typu Impuls z opcją na 2 dodat­kowe pojazdy. Są to pierw­sze Impulsy jakie NEWAG S.A. dostar­czy dla woje­wódz­twa opolskiego.

Elek­tryczne zespoły trak­cyjne należą do naj­no­wo­cze­śniej­szych tego typu pojaz­dów na pol­skim rynku, ofe­ro­wa­nych nie tylko przez kra­jo­wych pro­du­cen­tów. Przy­sto­so­wane zostały do pręd­ko­ści mak­sy­mal­nej 160 kilo­me­trów na godzinę, ale nie­dawno pobity został przez nie rekord pręd­ko­ści — 226 kilo­me­trów na godzinę. Pro­du­cent wypo­saży je w nowo­cze­sny układ napę­dowy i hamul­cowy, kli­ma­ty­za­cję, nowo­cze­sną infor­ma­cję pasa­żer­ską w sys­te­mie audio-video, moni­to­ring, 176 miejsc sie­dzą­cych (fotele pasa­żer­skich z gniazd­kami elek­trycz­nymi AC 230V), bez­płatne Wi-Fi. Będą przy­sto­so­wane do prze­wozu osób z ogra­ni­czoną zdol­no­ścią ruchową i do prze­wozu rowerów.

“Woje­wódz­two opol­skie jest 11 woje­wódz­twem, które zaku­piło elek­tryczne zespoły trak­cyjne typu Impuls. Jeź­dzimy już pra­wie po całej Pol­sce” – powie­dział Wice­pre­zes NEWAG S.A. Bar­tosz Krze­miń­ski — “Z pełną odpo­wie­dzial­no­ścią mogę powie­dzieć, że będzie­cie Pań­stwo zado­wo­leni z doko­na­nego wyboru. Nasze Impulsy są bez­pieczne, kom­for­towe tak dla pasa­że­rów jak i załogi i co naj­waż­niej­sze nie psują się. Ich współ­czyn­nik dostęp­no­ści wynosi ponad 99%” – dodał.

Mar­sza­łek Andrzej Buła pod­kre­śla, że samo­rząd woje­wódz­twa sys­te­ma­tycz­nie inwe­stuje w poprawę warun­ków podró­żo­wa­nia po regio­nie.
“Te nowo­cze­sne pociągi będą jeź­dzić na naj­bar­dziej popu­lar­nych tra­sach w regio­nie i mamy nadzieję, że podróżni prze­sia­da­jąc się do tych „mer­ce­de­sów” na torach odczują zna­czącą zmianę kom­fortu jazdy – mówi.

Kon­trakt w wer­sji pod­sta­wo­wej prze­wi­duje dostawę 5 pojaz­dów do 31.01.2018 r. oraz opcję na dostawę dwóch dodat­ko­wych pojaz­dów do 10.12.2018r. War­tość kon­traktu w wer­sji pod­sta­wo­wej wynosi 51 300 000 zł netto. Cały kon­trakt z Newa­giem opiewa w sumie na 71 820 000 zł netto. Pie­nią­dze pocho­dzić będą z czte­rech źródeł: budżetu woje­wódz­twa opol­skiego oraz rezerwy celo­wej budżetu pań­stwa, Fun­du­szu Kole­jo­wego i Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Opol­skiego na lata 2014–2020, z któ­rego dofi­nan­so­wa­nie wynie­sie 15,5 mln euro.

W przy­szłym roku Opo­la­nie będą mogli korzy­stać z trzech nowych „Impul­sów”. Ostatni z elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych, w przy­padku wyko­rzy­sta­nia opcji, dostarczony zosta­nie w grud­niu 2018.

Zwa­żyw­szy na fakt, że prze­wozy pasa­żer­skie obsłu­gi­wane były tabo­rem w więk­szo­ści zuży­tym, któ­rego średni wiek wyno­sił 35 lat, posia­da­nie nowo­cze­snego taboru kole­jo­wego znacz­nie poprawi kom­fort i bez­pie­czeń­stwo podróży na zmo­der­ni­zo­wa­nej przez PKP Pol­skie Linie Kole­jowe S.A. linii kole­jo­wej E-30 pomię­dzy Kędzie­rzy­nem Koź­lem i Wrocławiem.