Aktualności

Impulsy już w komplecie służą pasażerom SKA

Na mało­pol­skie tory wyje­chały już wszyst­kie z zamó­wio­nych w sądec­kim Newagu nowo­cze­snych Impul­sów. To ciche i kom­for­towe pociągi, wypo­sa­żone m.in. w bez­prze­wo­dowy inter­net, gniazdka elek­tryczne, sto­jaki na rowery czy udo­god­nie­nia dla osób nie­peł­no­spraw­nych. Ostatni prze­ka­zy­wany Impuls to setny elek­tryczny zespół trak­cyjny wypro­du­ko­wany przez Newag. Pojazd ten został prze­ka­zany mar­szał­kowi Jac­kowi Kru­pie przez pre­zesa spółki Zbi­gniewa Konieczka w pią­tek, 24 lutego, na kra­kow­skim dworcu głów­nym. W ten sym­bo­liczny spo­sób został zakoń­czony unijny pro­jekt, w ramach któ­rego woje­wódz­two kupiło 13 nowo­cze­snych pojazdów.

Mało­pol­skie Impulsy zostały wypro­du­ko­wane w nie­spełna rok i kosz­to­wały ponad 300 mln zł. Woje­wódz­two kupiło w sumie 5 pocią­gów pię­cio­czło­no­wych oraz 8 czte­ro­czło­no­wych. Pierw­sze z nich zaczęły wozić pasa­że­rów w grud­niu ubie­głego roku (6 pojaz­dów:  cztery składy 5-członowych Impul­sów 45WE oraz dwie sztuki 4-członowych EZT Impuls 31WE). Kolejne dotarły do Mało­pol­ski i wyje­chały na linie Szyb­kiej Kolei Aglo­me­ra­cyj­nej w lutym 2017 r.
– To wła­śnie tego typu pro­jekty zmie­niają obli­cze kolei. W ciągu ostat­nich lat — przy ogrom­nym wspar­ciu fun­du­szy unij­nych — zaku­pi­li­śmy w sumie 44 nowo­cze­sne pociągi, które wpro­wa­dziły zupeł­nie nową jakość w podróży koleją po Mało­pol­sce. Zapew­niam jed­nak, że to nie koniec inwe­sty­cji w two­rze­nie kolei na miarę XXI wieku – mówi mar­sza­łek woje­wódz­twa mało­pol­skiego Jacek Krupa.

– Jestem nie­zmier­nie dumny z tego, że setny elek­tryczny zespół trak­cyjny IMPULS wypro­du­ko­wany przez nowo­są­decki NEWAG będzie słu­żył pasa­że­rom  Mało­pol­ski. Ten setny pojazd został wypro­du­ko­wany w Nowym Sączu, a  w pełni zapro­jek­to­wany przez naszych inży­nie­rów w Nowym Sączu i w Kra­ko­wie. Życzę Kole­jom Mało­pol­skim suk­ce­sów oraz tego by liczba pasa­że­rów została podwo­jona – powie­dział Pre­zes NEWAG S.A. Zbi­gniew Konieczek.

Nowy tabor speł­nia rygo­ry­styczne normy euro­pej­skie TSI (PRM, TSI NOI, TSI LOK&PAS, TSI SRT i TSI CCS), dzięki czemu znacz­nie popra­wił się kom­fort podróży mało­pol­skich pasa­że­rów, przede wszyst­kim osób nie­peł­no­spraw­nych i o ogra­ni­czo­nej mobil­no­ści. Pasa­że­ro­wie podró­żują w cichych, kli­ma­ty­zo­wanych wnę­trzach, wypo­sa­żo­nych w ergo­no­miczne fotele, inter­net i gniazdka elek­tryczne. W pojaz­dach został zasto­so­wany nowo­cze­sny sys­tem wizu­al­nej i dźwię­ko­wej infor­ma­cji pasa­żer­skiej, moni­to­ring oraz sys­tem zli­cza­nia pasa­że­rów. Każdy czte­ro­czło­nowy Impuls pomie­ści  200 pasa­że­rów na miej­scach sie­dzą­cych (w tym 16  uchyl­nych), a pię­cio­czło­nowy — 250 pasa­że­rów na miej­scach sie­dzą­cych (w tym 20 uchylnych).

Impulsy to pojazdy eko­no­miczne i bez­pieczne — cechują się niskim zuży­ciem ener­gii elek­trycz­nej, gdyż pod­czas hamo­wa­nia pociąg oddaje ener­gię do sieci trak­cyj­nej. Pojazdy speł­niają rów­nież rygo­ry­styczne euro­pej­skie normy zde­rze­niowe i wytrzy­ma­ło­ściowe (zgod­nie z EN 15227 C1 oraz PII wg EN 12663). Impulsy podró­żują z pręd­kością eks­plo­ata­cyjną 160 km/h.