Aktualności

Impuls zainaugurował przejazdy odremontowaną linią kolejową Kraków-Zakopane na odcinku Stryszów-Zembrzyce

12 grud­nia 2014 r.  odbyło się uro­czy­ste otwar­cie linii kole­jo­wej Kraków-Zakopane na odcinku Stryszów-Zembrzyce. Inwe­sty­cję zre­ali­zo­wała Skan­ska na zle­ce­nie Regio­nal­nego Zarządu Gospo­darki Wod­nej w Kra­ko­wie.

Przy pięk­nej pogo­dzie liczni goście udali się na prze­jażdżkę nowo oddaną trasą na odcinku Sucha Beskidzka-Stryszów-Sucha Beskidzka. Nowo­cze­sny pociąg wyko­nany w fir­mie NEWAG z Nowego Sącza poza zna­ko­mi­tymi warun­kami prze­jazdu był też rajem dla foto­re­por­te­rów. Przed­sta­wi­ciel SKANSKA korzy­sta­jąc z nagło­śnie­nia  komen­to­wał na bie­żąco widok przez okna pre­zen­tu­jąc stan prac i opi­su­jąc mijane obiekty.(…)

Ten odci­nek torów to frag­ment traktu kole­jo­wego z Kra­kowa do Wied­nia. Odci­nek tzw. kolei trans­wer­sal­nej (trans­ver­sal łac. poprzeczny) Ska­wina – Sucha Beskidzka o dłu­go­ści 45 km i 577 m został otwarty nie­omal dokład­nie 130 lat temu, 22 grud­nia 1884 roku.

Mate­riał pra­sowy: RZGW
Film wyko­nany i udo­stęp­niony przez Mate­usza z Zakopanego