Aktualności

Impuls z Newagu “Dumą Pomorza”

W dniu dzi­siej­szym nastą­piło uro­czy­ste prze­ka­za­nie ostat­niego zamó­wio­nego pojazdu EZT Impuls, będą­cego „Dumą Pomo­rza”, wypro­du­ko­wa­nego przez NEWAG S.A. dla Woje­wódz­twa Zachod­nio­po­mor­skiego w ramach zamó­wie­nia z wrze­śnia 2016r.

Urząd Mar­szał­kow­ski dys­po­nuje obec­nie flotą 40 pojaz­dów Impuls (22 pojazdy typu 31WE-czteroczłonowe oraz 18 typu 36WE-trzyczłonowe), co spra­wia że region ten posiada naj­wię­cej nowo­cze­snych pojaz­dów Impuls ze wszyst­kich woje­wództw w Pol­sce. Łączna war­tość dostar­czo­nych pojaz­dów prze­kra­cza kwotę pół miliarda netto.

Pierw­sze trzy pojazdy w ramach zamó­wie­nia zostały dostar­czone w maju 2017 roku, a reali­za­cja kon­traktu zakoń­czyła się w sierp­niu 2018 roku, dostawą ostat­niego 27-go pojazdu. Jest to rekor­dowy czas dostawy, skró­cony o ponad dwa lata przed ter­mi­nem umownym.

Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Zachod­nio­po­mor­skiego w ramach umowy z 12 wrze­śnia 2016 zamó­wił 17 Elek­trycz­nych Zespo­łów Trak­cyj­nych Impuls, a reali­zu­jąc opcję NEWAG wypro­du­ko­wał dodat­kowe 10 pojaz­dów. Łącznie w ramach tego zamó­wie­nia Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Zachod­nio­po­mor­skiego otrzy­mał 27 pojazdów.

Pod­kre­ślić należy, iż pojazdy dostar­czone w ramach zakoń­czo­nego kon­traktu były jed­nymi z pierw­szych w pełni zgod­nych z Tech­nicz­nymi Spe­cy­fi­ka­cjami Inte­ro­pe­ra­cyj­no­ści w Pol­sce, z zabu­do­wa­nym sys­te­mem ETCS poziomu 2.

Współ­praca NEWAG S.A. z woje­wódz­twem zachod­nio­po­mor­skim dopro­wa­dziła do wpro­wa­dze­nia nowej jako­ści na tory woje­wódz­twa i jeste­śmy bar­dzo zado­wo­leni, że mogli­śmy być czę­ścią tego przed­się­wzię­cia. Dostar­czone elek­tryczne zespoły trak­cyjne cha­rak­te­ry­zują się wyso­kim pozio­mem wyko­na­nia, nowo­cze­sno­ści i kom­fortu podró­żo­wa­nia. Ich walory tech­niczne i eks­plo­ata­cyjne defi­niują nową jakość w kole­jo­wych prze­wo­zach regionalnych.

Test123
Test345