Aktualności

Impuls oficjalnie na opolskich torach

W dniu dzi­siej­szym w Opolu odbyło się uro­czy­ste prze­ka­za­nie elek­trycz­nego zespołu trak­cyj­nego  36WEa wypro­du­ko­wa­nego przez NEWAG S.A. dla woje­wódz­twa opol­skiego na mocy umowy wyko­naw­czej z dn. 29 paź­dzier­nika 2015 r.

W uro­czy­sto­ści uczest­ni­czyli, oprócz repre­zen­ta­cji z Newagu, któ­rej prze­wod­ni­czył Pre­zes Zbi­gniew Konie­czek,  przed­sta­wi­ciele Urzędu Mar­szał­kow­skiego Woje­wódz­twa Opol­skiego, na czele z Mar­szał­kiem Andrze­jem Bułą oraz przed­sta­wi­ciele władz mia­sta i regionu.

Impulsy 36 WEa dla woje­wódz­twa opol­skiego wypo­sażone są w nowo­cze­sny układ napę­dowy i hamul­cowy, kli­ma­ty­za­cję, nowo­cze­sną infor­ma­cję pasa­żer­ską w sys­te­mie audio-video oraz sys­tem  moni­to­ringu. Pasa­że­ro­wie podró­żu­jąc w kom­for­to­wych warun­kach mogą doła­do­wać urzą­dze­nia elek­tro­niczne dzięki gniazd­kom elek­trycz­nym AC 230V umiesz­czo­nym przy każ­dym ze 176 foteli oraz sko­rzy­stać z bez­płatnego Wi-Fi. Pojazdy są przy­sto­so­wane do prze­wozu osób z ogra­ni­czoną zdol­no­ścią ruchową i do prze­wozu rowe­rów.  Poru­szają się z mak­sy­malną pręd­ko­ścią eks­plo­ata­cyjną 160 kilo­me­trów na godzinę,

Kon­trakt w wer­sji pod­sta­wo­wej prze­wi­duje dostawę 5 pojaz­dów do 31.01.2018 r. oraz opcję na dostawę dwóch dodat­ko­wych pojaz­dów do 10.12.2018r. War­tość kon­traktu w wer­sji pod­sta­wo­wej wynosi 51 300 000 zł netto. Cały kon­trakt z Newa­giem opiewa w sumie na 71 820 000 zł netto.