Aktualności

Impuls nr 8 “zacumuje” w piątek w Kołobrzegu

Nowo­cze­sny napęd elek­tryczny (4 sil­niki asyn­chro­niczne prądu prze­mien­nego o łącznej mocy 2MW),  wyso­kie przy­spie­sze­nie i mak­sy­malna pręd­kość eks­plo­ata­cyjna 160 km/h, 208 wygod­nych miejsc sie­dzą­cych, kli­ma­ty­za­cja prze­działu pasa­żer­skiego oraz kabin ste­row­ni­czych – to w naj­więk­szym skró­cie opis tech­niczny nowo­są­dec­kich Impul­sów, które zaku­piło Woje­wódz­two Zachodniopomorskie.

22 sierp­nia w Koło­brzegu  NEWAG S.A.  prze­każe Woje­wódz­twu Zachod­nio­po­mor­skiemu Impulsa nr 8. Uro­czy­stość roz­pocz­nie się o godz. 14 na tere­nie koło­brze­skiego portu, w pobliżu latarni morskiej.

Po ofi­cjal­nej pre­zen­ta­cji pojazdu 31WE-008 NEWAG S.A. wraz z Urzę­dem Mar­szał­kow­skim zapra­szają miesz­kań­ców i tury­stów do zwie­dza­nia Impulsa, a naj­młod­szych do wspól­nej zabawy w stre­fie dzie­cię­cej. Ten mini­pik­nik kole­jowy potrwa aż do godz. 18.

W Koło­brzegu zapre­zen­tuje się ósmy z 12. zamó­wio­nych czte­ro­czło­no­wych elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych typu 31WE „Impuls”. Każdy z nich kosz­tuje 21 mln 400 tys. zło­tych brutto.  Zakup reali­zo­wany jest w ramach pro­jektu Zachod­niej Grupy Zaku­po­wej. Ostatni z 12 zachod­nio­po­mor­skich Impul­sów ma być prze­ka­zany do 14 kwiet­nia 2015 r.