Aktualności

IMPULS II dla FSE pozytywnie zakończył badania dynamiczne

Elek­tryczne Zespoły Trak­cyjne Impuls II wypro­du­ko­wane przez NEWAG SA dla wło­skiego prze­woź­nika Fer­ro­vie Del Sud Est e Servizi Auto­mo­bi­li­stici s.r.l. (FSE) ukoń­czyły kolejny etap pro­cesu homo­lo­ga­cji. Bada­nia dyna­miczne miały miej­sce na wło­skich liniach kole­jo­wych RFI (Rete Fer­ro­via­ria Ita­liana) w Regio­nie Toska­nia. Pierw­szy z pojaz­dów ozna­czony we Wło­szech jako ETR322-001, prze­szedł testy dyna­miczne z wyni­kiem pozytywnym.

Ukoń­cze­nie badań dyna­micz­nych umoż­li­wia przy­go­to­wa­nie i zło­że­nie wnio­sku do wło­skiej Naro­do­wej Agen­cji Bez­pie­czeń­stwa Kole­jo­wego — ANSF (Agen­zia Nazio­nale per la Sicu­rezza delle Fer­ro­vie) o wyda­nie zezwo­le­nia na dopusz­cze­nie do eks­plo­ata­cji na wło­skich liniach.

Elek­tryczne Zespoły Trak­cyjne Impuls II wypro­du­ko­wane przez NEWAG S.A. dla wło­skiego prze­woź­nika z Bari będą pierw­szymi elek­trycz­nymi zespo­łami trak­cyj­nymi w Euro­pie Zachod­niej wypro­du­ko­wa­nymi przez pol­skiego pro­du­centa pojaz­dów szynowych.

EZT Impuls II wywo­dzi się z rodziny pojaz­dów Impuls i powstał na bazie doświad­czeń zdo­by­tych przez NEWAG SA przy ich pro­duk­cji oraz doświad­czeń prze­ka­za­nych przez prze­woź­ni­ków oraz podróż­nych. Pojazd speł­nia kate­go­rię wytrzy­ma­ło­ściową PII wg EN12663, odpor­ność zde­rze­niowa zgodna jest z EN 15227 kat. C1 i w zakre­sie wszyst­kich 4 sce­na­riu­szy zde­rze­nio­wych. Przy pro­jek­to­wa­niu pojazdu szcze­gólną uwagę zwró­cono na bez­pie­czeń­stwo, i kom­fort podróży. Prze­dział pasa­żer­ski wypo­sa­żony jest w sys­tem infor­ma­cji pasa­żer­skiej, sys­tem moni­to­ringu GPS, kom­for­towe fotele oraz półki na bagaże. Dodat­kowo pojazd ma zabu­do­wane gniazda elek­tryczne, wie­szaki na rowery, prze­wi­jak dla dzieci oraz windy dla nie­peł­no­spraw­nych. Pręd­kość eks­plo­ata­cyjna pojazdu wynosi 160 km/h.