Aktualności

IMPULS II dla FSE otrzymał zezwolenie na wykonanie badań dynamicznych

W dniu dzi­siej­szym firma NEWAG SA otrzy­mała zezwo­le­nie APL, które jest zezwo­le­niem tym­cza­so­wym wyda­wa­nym na wyko­na­nie badań dyna­micz­nych na linii dla pojazdu o nume­rze ETR322. Numer ten na rynku wło­skim uzy­skał trój­czło­nowy pojazd IMPULS II typu 36WEb.

Uzy­skane pozwo­le­nie wydane przez wło­ską Naro­dową Agen­cję Bez­pie­czeń­stwa Kole­jo­wego — ANSF (Agen­zia Nazio­nale per la Sicu­rezza delle Fer­ro­vie) daje moż­li­wość zapla­no­wa­nia har­mo­no­gramu badań dyna­micz­nych. Aby roz­po­cząć bada­nia dyna­miczne należy jesz­cze uzy­skać tzw. Cir­co­la­bi­lita’ sulla rete RFI, czyli pozwo­le­nie na poru­sza­nie się po wło­skich liniach kolejowych.