Komunikaty prasowe

Grupa Kapitałowa NEWAG zrealizowała wyniki prognozowane na rok 2013

W  2013 roku Grupa Kapi­ta­łowa NEWAG  wypra­co­wała 36,7 mln zł zysku netto reali­zu­jąc tym samym wyniki pro­gno­zo­wane w pro­spek­cie emi­syj­nym. EBITDA wynio­sła 84,8 mln zł i jest o 0,9 % wyż­sza od zakła­da­nej. Od listo­pada 2013 port­fel zamó­wień Spółki wzrósł o pra­wie 100 mln zł.

Przy­chody ze sprze­daży pro­duk­tów, towa­rów i mate­ria­łów zamknęły się w kwo­cie 680,5 mln zł i były wyż­sze o 25,1 mln zł niż w roku 2012.

Istot­nym zda­rze­niem wpły­wa­ją­cym na wyso­kość wyni­ków w 2013 (przy­chody pla­no­wane 755,6 mln zł vs. zre­ali­zo­wane 680,5 mln zł) roku było cza­sowe wstrzy­ma­nie w listo­pa­dzie ubie­głego roku odbio­rów pocią­gów przez Metro War­szaw­skie. Spółka pla­no­wała sprze­daż  11 pojaz­dów, z czego sprze­da­nych zostało 6 (-45 mln zł). Prze­su­nię­ciu na rok 2014 ule­gła rów­nież sprze­daż 2 sztuk spa­li­no­wych zespo­łów trak­cyj­nych dla Prze­wo­zów Regio­nal­nych (-14,6 mln zł) oraz jed­nego zmo­der­ni­zo­wa­nego elek­trycz­nego zespołu trak­cyj­nego dla Kolei Mazo­wiec­kich (-6,5mln).

Pomimo mniej­szej war­to­ści przy­cho­dów ze sprze­daży, Grupa wypra­co­wała zysk netto jedy­nie o 3,1% niż­szy od pro­gno­zo­wa­nego. Jest to efekt niż­szych od zakła­da­nych kosz­tów wytwo­rze­nia sprze­da­nych pro­duk­tów (w tym kosz­tów pośred­nich) oraz kosztu ogól­nego zarządu.

Metro War­szaw­skie wzno­wiło eks­plo­ata­cję  dotych­czas dostar­czo­nych pocią­gów. Pozo­stałe wypro­du­ko­wane pociągi  cze­kają na prze­ka­za­nie zama­wia­ją­cemu,  co bio­rąc pod uwagę zre­ali­zo­wa­nie pro­gnoz w 2013, bar­dzo dobrze rokuje wyni­kom Spółki w roku 2014 – mówi Zbi­gniew Konie­czek. Pre­zes Zarządu NEWAG S.A. — Pod­trzy­mu­jemy pro­gnozy na 2014 rok. Zgod­nie z naszymi zapo­wie­dziami, w tym i w kolej­nych latach, będziemy chcieli dzie­lić się z Akcjo­na­riu­szami znaczną  czę­ścią zysku. Za rok 2013 będziemy reko­men­do­wać wypłatę dywi­dendy w wyso­ko­ści 20 mln zł.

Obecna war­tość port­fela zamó­wień Grupy wynosi 1,75 mld zł. Grupa czyn­nie uczest­ni­czy
w  prze­tar­gach. Od listo­pada 2013 port­fel zamó­wień Spółki wzrósł o pra­wie 100 mln zł.

W roku 2013 Grupa sku­tecz­nie sfi­nan­so­wała wszyst­kie istotne zamie­rze­nia inwe­sty­cyjne o war­to­ści 62,5 mln zł. Posiada zdol­ność do wywią­za­nia się z zacią­gnię­tych zobo­wią­zań.  W 2013 roku nie ziden­ty­fi­ko­wano ryzyka utraty płyn­no­ści. Ponadto nie wystę­po­wały naru­sze­nia w ter­mi­nach spłat zobowiązań.

Spółka jest dobrze przy­go­to­wana do wyko­rzy­sta­nia szans kra­jo­wych jak i eks­pan­sji zagra­nicz­nych. Prze­wi­dy­wana war­tość prze­tar­gów na zakup i moder­ni­za­cję taboru kole­jo­wego w latach 2014–2017 wynosi  7,9 mld zł.
______

Pod­sta­wowe infor­ma­cje o NEWAG S.A.

Grupa kapi­ta­łowa NEWAG zaj­muje się pro­duk­cją, moder­ni­za­cją oraz napra­wami taboru kole­jo­wego i szy­no­wego. W zakła­dach spółki w Nowym Sączu pro­wa­dzone są prace w seg­men­cie elek­trycz­nych i spa­li­no­wych zespo­łów trak­cyj­nych, wago­nów oso­bo­wych i loko­mo­tyw spa­li­no­wych. Nale­żąca do grupy spółka NEWAG Gli­wice S.A. spe­cja­li­zuje się w obsza­rze pro­duk­cji oraz moder­ni­za­cji loko­mo­tyw elek­trycz­nych. Grupa zatrud­nia ok. 1900 osób.

Grupa NEWAG pro­wa­dzi dzia­łal­ność w zakresie:

  • pro­duk­cji i moder­ni­za­cji loko­mo­tyw spa­li­no­wych (ok. 100% udzia­łów w kra­jo­wym rynku w 2013 r.)
  • pro­duk­cji i moder­ni­za­cji loko­mo­tyw elek­trycz­nych (ok. 54% udzia­łów w kra­jo­wym rynku w 2013 r.) – pierw­sza od ok. 30 lat elek­tryczna loko­mo­tywa pol­skiej kon­struk­cji „Dra­gon”, pierw­sza pol­ska wie­lo­sys­te­mowa loko­mo­tywa elek­tryczna „Griffin”
  • pro­duk­cji i moder­ni­za­cji elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych (ok. 85% udzia­łów w kra­jo­wym rynku pro­duk­cji elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych w 2013 r.) – pierw­szy pol­ski pojazd szy­nowy, który prze­kro­czył pręd­kość 211,6 km/h
  • pro­duk­cji spa­li­no­wych zespo­łów trak­cyj­nych (ok. 62% udzia­łów w kra­jo­wym rynku w 2013 r.)
  • pro­duk­cji tram­wa­jów – nowo­cze­sny „Nevelo”

NEWAG to także part­ner pierw­szego wyboru dla mię­dzy­na­ro­do­wych kon­cer­nów (GE, Sie­mens AG, Sta­dler AG, Bom­bar­dier) – wspól­nie z Sie­men­sem reali­zuje kon­trakt o war­to­ści 1,07 mld zł na dostawę pocią­gów dla War­szaw­skiego Metra, a ze Sta­dle­rem – na dostawę i utrzy­ma­nie 20 EZT dla PKP Inter­city – war­tość kon­traktu to ponad 1,6 mld zł.

Kon­takt:

Urszula Makosz
Rzecz­nik Pra­sowy Grupy NEWAG
tel. 660 616 356