Komunikaty prasowe

Grupa Kapitałowa NEWAG S.A. opublikowała wyniki za I kwartał 2014

W  I kwar­tale 2014 Grupa Kapi­ta­łowa NEWAG   zano­to­wała  wzrost zysku netto o 108% i EBIDTY o 17% w sto­sunku do ana­lo­gicz­nego okresu roku poprzed­niego. Wyniki finan­sowe Grupy oraz jed­nostki domi­nu­ją­cej są  zgodne z prze­wi­dy­wa­niami Zarządu.

Zysk netto wyniósł nie­spełna 4 mln zł i jest wyż­szy o 108 % w sto­sunku do  wyniku sprzed roku, który wyniósł 1,9 mln zł . Przy­chody ze sprze­daży, w porów­na­niu do ana­lo­gicz­nego okresu w roku ubie­głym, wzro­sły o 13 mln zł (tj. 11%) i wynio­sły 134,4 mln zł.

Główny wpływ na wyniki Grupy miało zakoń­cze­nie pro­duk­cji 3 loko­mo­tyw Dra­gon dla Lotos Kolej.

Spółka NEWAG S.A. wypra­co­wała zysk netto w wyso­ko­ści 235 tys. zł przy przy­cho­dach ze sprze­daży na pozio­mie 100,6 mln zł  (113,7 mln w 1 kwar­tale 2013). Jest on niż­szy od tego jaki Spółka osią­gnęła w I kwar­tale 2013  roku. Na obni­że­nie wyniku finan­so­wego wpły­nęło wstrzy­ma­nie odbio­rów przez Metro War­szaw­skie kolej­nych pojaz­dów, do czasu wyja­śnie­nia przy­czyn awa­rii jed­nego ze skła­dów INSPIRO w dniu 17 listo­pada 2013.

Od 31 marca Metro War­szaw­skie wzno­wiło odbiory INSPIRO. W ciągu 6 tygo­dni  sprze­da­li­śmy 8 sztuk, a na prze­ka­za­nie czeka 18 kolej­nych wypro­du­ko­wa­nych pojaz­dów – mówi Pre­zes Zbi­gniew Konie­czek –  W naszej oce­nie sprze­daż obec­nej pro­duk­cji prze­su­nie się na II i III kwar­tał bie­żą­cego roku – dodaje.

Grupa odno­to­wała wzrost zadłu­że­nia krót­ko­ter­mi­no­wego zwią­zany z koniecz­no­ścią zapew­nie­nia finan­so­wa­nia pro­duk­cji pojaz­dów INSPIRO dla Metra War­szaw­skiego oraz elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych dla Połu­dnio­wej Grupy Zaku­po­wej. W tym dru­gim przy­padku, 10 nowo­cze­snych Impul­sów prze­ka­za­nych zosta­nie zama­wia­ją­cemu w sierp­niu bie­żą­cego roku.
W oce­nie Zarządu zadłu­że­nie krót­ko­ter­mi­nowe powinno maleć począw­szy od III kwar­tału 2014.

Sys­te­ma­tycz­nie zwięk­sza się port­fel zamó­wień. W I kwar­tale br. zawarte zostały umowy na usługi w zakre­sie moder­ni­za­cji i naprawy taboru kole­jo­wego o łącznej war­to­ści 27,5 mln zł. Grupa przy­stą­piła do 14 prze­tar­gów. War­tość zło­żo­nych ofert, które zostały wybrane przez zama­wia­ją­cych jako naj­ko­rzyst­niej­sze, opiewa na kwotę 222,5 mln zł.  Zarząd spo­dziewa się, że w maju 2014 postę­po­wa­nia te zostaną zakoń­czone i doj­dzie do pod­pi­sa­nia umów.

Nie­ty­powe lub jed­no­ra­zowe  czyn­niki nie wywarły istot­nego wpływu na ukształ­to­wa­nie się wyni­ków w I kwar­tale 2014 roku.

_______

Grupa kapi­ta­łowa NEWAG zaj­muje się pro­duk­cją, moder­ni­za­cją oraz napra­wami taboru kole­jo­wego i szy­no­wego. W zakła­dach spółki w Nowym Sączu pro­wa­dzone są prace w seg­men­cie elek­trycz­nych i spa­li­no­wych zespo­łów trak­cyj­nych, wago­nów oso­bo­wych i loko­mo­tyw spa­li­no­wych. Nale­żąca do grupy spółka NEWAG Gli­wice S.A. spe­cja­li­zuje się w obsza­rze pro­duk­cji oraz moder­ni­za­cji loko­mo­tyw elek­trycz­nych. Grupa zatrud­nia ok. 1900 osób.

Grupa NEWAG pro­wa­dzi dzia­łal­ność w zakresie:

  • pro­duk­cji i moder­ni­za­cji loko­mo­tyw spa­li­no­wych (ok. 100% udzia­łów w kra­jo­wym rynku w 2013 r.)
  • pro­duk­cji i moder­ni­za­cji loko­mo­tyw elek­trycz­nych (ok. 54% udzia­łów w kra­jo­wym rynku w 2013 r.) – pierw­sza od ok. 30 lat elek­tryczna loko­mo­tywa pol­skiej kon­struk­cji „Dra­gon”, pierw­sza pol­ska wie­lo­sys­te­mowa loko­mo­tywa elek­tryczna „Griffin”
  • pro­duk­cji i moder­ni­za­cji elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych (ok. 85% udzia­łów w kra­jo­wym rynku pro­duk­cji elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych w 2013 r.) – pierw­szy pol­ski pojazd szy­nowy, który prze­kro­czył pręd­kość 211,6 km/h
  • pro­duk­cji spa­li­no­wych zespo­łów trak­cyj­nych (ok. 62% udzia­łów w kra­jo­wym rynku w 2013 r.)
  • pro­duk­cji tram­wa­jów – nowo­cze­sny „Nevelo”

NEWAG to także part­ner pierw­szego wyboru dla mię­dzy­na­ro­do­wych kon­cer­nów (GE, Sie­mens AG, Sta­dler AG, Bom­bar­dier) – wspól­nie z Sie­men­sem reali­zuje kon­trakt o war­to­ści 1,07 mld zł na dostawę pocią­gów dla War­szaw­skiego Metra, a ze Sta­dle­rem – na dostawę i utrzy­ma­nie 20 EZT dla PKP Inter­city – war­tość kon­traktu to ponad 1,6 mld zł.

Kon­takt:
Urszula Makosz
Rzecz­nik Pra­sowy Grupy NEWAG
tel. 660 616 356