Aktualności

Grupa Kapitałowa NEWAG osiągnęła rekordowy poziom przychodów ze sprzedaży

W 2014 roku Grupa Kapi­ta­łowa NEWAG wypra­co­wała 78,4 mln zł zysku netto reali­zu­jąc tym samym 98,9% wyni­ków pro­gno­zo­wa­nych w pro­spek­cie emi­syj­nym. EBITDA wynio­sła 136,7 mln zł i jest o 67,2 % wyż­sza w porów­na­niu do roku 2013.

War­tość przy­cho­dów ze sprze­daży osią­gnęła rekor­dowy w histo­rii poziom i zamknęła się w kwo­cie 900,6 mln zło­tych, z czego 897,2 mln zł pocho­dziło z tytułu sprze­daży pro­duk­tów, a 3,4 mln zł ze sprze­daży towa­rów i mate­ria­łów.
W sto­sunku do 2013 roku przy­chody były wyż­sze o 32,3% (tj. 220,1 mln zł).

Naj­więk­sze odchy­le­nie w sto­sunku do pro­gnozy zano­to­wano w zakre­sie war­to­ści przy­cho­dów ze sprze­daży –18,88 mln zł. Spo­rzą­dza­jąc pro­gnozę Grupa zało­żyła sprze­daż 11 pojaz­dów Impuls 31WE Zachod­niej Gru­pie Zaku­po­wej. Zama­wia­jący zapla­no­wał odbiór 4 pojaz­dów w 2015 roku. Powstała luka została w znacz­nej czę­ści zni­we­lo­wana dzięki umo­wie na dostawę 6 Impul­sów 36WEa Kole­jom Dol­no­ślą­skim, która została zre­ali­zo­wana w 2014 roku.
Pomimo mniej­szej war­to­ści przy­cho­dów wypra­co­wany zysk netto jest tylko o 1,1% niż­szy od pro­gno­zo­wa­nego. Jest to efekt niż­szych od zakła­da­nych kosz­tów wytwo­rze­nia sprze­da­nych pro­duk­tów (w tym kosz­tów pośrednich).

EBITDA prze­kro­czyła pro­gno­zową war­tość o 173 tys. zł.
Istot­nie zmniej­szone zostało rów­nież krót­ko­ter­mi­nowe zadłu­że­nie z tytułu kre­dy­tów i poży­czek – o 186,4 mln zł w porów­na­niu z rokiem ubiegłym.

Waż­niej­sze kon­trakty
W 2014 roku Grupa Kapi­ta­łowa NEWAG zawarła umowy na łączną kwotę 520 mln zł, w tym m.in. 3 duże umowy na dostawę elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych. Pierw­szą z nich z Kole­jami Dol­no­ślą­skimi na dostawę 6 nowo­cze­snych, trój­czło­no­wych pojaz­dów szy­no­wych o war­to­ści 66,2 mln zł netto. Drugi, naj­więk­szy w ubie­głym roku kon­trakt pod­pi­sany został z Kole­jami Mazo­wiec­kimi, które zamó­wiły w Newagu 12 pię­cio­czło­no­wych Impul­sów o war­to­ści 209 mln zł netto. Trze­cia istotna umowa doty­czy dostawy sze­ściu nowych elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych dla War­szaw­skiej Kolei Dojaz­do­wej. War­tość umowy netto to 79,86 mln PLN.

Bada­nia i roz­wój
W minio­nym roku rodzina elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych z serii Impuls powięk­szyła się o pojazdy trzy­czło­nowe speł­nia­jące wyma­ga­nia Inte­ro­pe­ra­cyj­no­ści (TSI).
W związku z reali­za­cją kon­traktu na dostawę 12 jed­no­stek dla Kolei Mazo­wiec­kich pod koniec roku zakoń­czyły się prace pro­jek­towe nad pię­cio­czło­nową wer­sją elek­trycz­nego zespołu trak­cyj­nego Impuls 45WE. Dzięki temu pro­jek­towi od 2015 roku, NEWAG w swo­jej ofer­cie posia­dał będzie nisko­po­dło­gowe elek­tryczne zespoły trak­cyjne w kon­fi­gu­ra­cjach od dwu do sze­ścio­czło­no­wej. Podob­nie jak przy dol­no­ślą­skich jed­nost­kach Impuls 36WEa, rów­nież Impulsy 45WE speł­niać będą wyma­ga­nia Inte­ro­pe­ra­cyj­no­ści (TSI).

NEWAG Gli­wice pro­wa­dził prace zwią­zane z prze­pro­wa­dza­niem pro­cesu cer­ty­fi­ka­cji na zgod­ność z TSI loko­mo­tywy Griffin.

.….

Grupa kapi­ta­łowa NEWAG zaj­muje się pro­duk­cją, moder­ni­za­cją oraz napra­wami taboru kole­jo­wego i szy­no­wego. W zakła­dach spółki w Nowym Sączu pro­wa­dzone są prace w seg­men­cie elek­trycz­nych i spa­li­no­wych zespo­łów trak­cyj­nych, wago­nów oso­bo­wych i loko­mo­tyw spa­li­no­wych. Wydział zamiej­scowy  w Gli­wi­cach spe­cja­li­zuje się w obsza­rze pro­duk­cji oraz moder­ni­za­cji loko­mo­tyw elek­trycz­nych. Grupa zatrud­nia ponad 2000 osób.

Grupa NEWAG pro­wa­dzi dzia­łal­ność w zakresie:

 • pro­duk­cji i moder­ni­za­cji loko­mo­tyw spa­li­no­wych (ok. 100% udzia­łów w kra­jo­wym rynku w 2014 r.)
 • pro­duk­cji i moder­ni­za­cji loko­mo­tyw elek­trycz­nych – pierw­sza od ok. 25 lat elek­tryczna loko­mo­tywa pol­skiej kon­struk­cji „Dra­gon”, pierw­sza pol­ska wie­lo­sys­te­mowa loko­mo­tywa elek­tryczna „Griffin”
 • pro­duk­cji i moder­ni­za­cji elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych  – pierw­szy pol­ski pojazd szy­nowy, który prze­kro­czył pręd­kość 211,6 km/h
 • pro­duk­cji spa­li­no­wych zespo­łów trakcyjnych
 • pro­duk­cji tram­wa­jów – nowo­cze­sny „Nevelo”NEWAG to także part­ner pierw­szego wyboru dla mię­dzy­na­ro­do­wych kon­cer­nów  GE, Sie­mens AG, Sta­dler AG, Bom­bar­dier.Kon­takt:
  Urszula Makosz
  Rzecz­nik Pra­sowy Grupy NEWAG
  tel. 660 617 356