Aktualności

Griffin — pierwsza polska lokomotywa z TSI

Wypro­du­ko­wana w Newagu, 4-osiowa loko­mo­tywa elek­tryczna E4MSU Griffin, jako pierw­sza pol­ska loko­mo­tywa otrzy­mała cer­ty­fi­kat zgod­no­ści z TSI.

Insty­tut Kolej­nic­twa potwier­dził zgod­ność loko­mo­tywy Grif­fin z trzema Tech­nicz­nymi Spe­cy­fi­ka­cjami Inte­ro­pe­ra­cyj­no­ści „Tabor – Loko­mo­tywy i tabor pasa­żer­ski” (Loc&Pas);  „Tabor – Hałas” (NOI) oraz „Tabor – Bez­pie­czeń­stwo w tune­lach kole­jo­wych” (SRT), co ozna­cza, że kon­struk­cja loko­mo­tywy jest zgodna  z tech­nicz­nymi spe­cy­fi­ka­cjami inte­ro­pe­ra­cyj­no­ści obo­wią­zu­ją­cymi w Unii Europejskiej.

Ofi­cjalne potwier­dze­nie zgod­no­ści z TSI bar­dzo uła­twi pro­ces homo­lo­ga­cji na innych ryn­kach – mówi Bar­tosz Krze­miń­ski, Wice­pre­zes NEWAG S.A. — Jako loko­mo­tywa trzy­sys­te­mowa (3kV DC, 15 kV AC i 25 kV AC), E4MSU Grif­fin może, po przej­ściu testów spe­cy­ficz­nych dla róż­nych państw sys­te­mów ste­ro­wa­nia ruchem i sys­te­mów bez­pie­czeń­stwa, zostać dopusz­czona do eks­plo­ata­cji w więk­szo­ści kra­jów euro­pej­skich.”

Dotych­czas Grif­fin posia­dał zezwo­le­nie poru­sza­nia się pojazdu na tere­nie RP i był testo­wany przez róż­nych przewoźników.

W lutym 2015, firma KOLPREM eks­plo­ato­wała ją na trud­nych śląskich i mało­pol­skich szla­kach z pro­fi­lami tras się­ga­ją­cymi 12 pro­mili, gdzie bez jakich­kol­wiek prze­szkód loko­mo­tywa cią­gnęła składy 3270t.

Maszy­ni­ści z Kol­premu bar­dzo chwalą nowo­cze­sną i prze­my­ślaną kon­struk­cję GRIFFINA speł­nia­jącą ich ocze­ki­wa­nia doty­czące para­me­trów trak­cyj­nych oraz kom­fortu jazdy.
Jazda loko­mo­tywą spra­wia, że maszy­ni­sta czuje się jakby pro­wa­dził loko­mo­tywę po nowej infra­struk­tu­rze, co jest wyni­kiem bar­dzo sku­tecz­nie dzia­ła­ją­cego zawie­sze­nia Grif­fina” – Adam Dej – Instruk­tor KOLPREM.

Prze­stronna i ergo­no­miczna kabina maszy­ni­sty, niski poziom hałasu oraz oświe­tle­nie wyko­nane w tech­no­lo­gii LED jest jej dodat­ko­wym atutem.