Aktualności

Freightliner PL zamawia Dragony w Newagu

Pra­wie 75 mln zł kosz­to­wać będzie 5 loko­mo­tyw elek­trycz­nych zamó­wio­nych przez dyna­micz­nie roz­wi­ja­ją­cego się prze­woź­nika do obsługi rosną­cych wolumenów.

Zamó­wione przez Fre­igh­tli­ner PL Dra­gony  to 6-osiowe loko­mo­tywy o mocy 5 MW, przy­sto­so­wane do cią­gnię­cia cięż­kich skła­dów towa­ro­wych o wadze nawet powy­żej 4 tys. ton. Wypo­sa­żone będą w moduł Dual Power, czyli dodat­kowy sil­nik spa­li­nowy o mocy 520 kW, umoż­li­wia­jący obsługę klien­tów rów­nież na nie­ze­lek­try­fi­ko­wa­nych koń­ców­kach linii oraz na bocz­ni­cach bez wyko­rzy­sty­wa­nia dodat­ko­wych loko­mo­tyw manew­ro­wych (tzw. last mile).

Pierw­sze 3 loko­mo­tywy tra­fią do prze­woź­nika w maju 2016, nato­miast pozo­stałe dwie do końca lipca 2016.
War­tość kon­traktu to 17,5 mln EUR netto. Finan­so­wa­nia trans­ak­cji zapew­nia ING Lease (Polska).

Kon­stan­tin Sko­rik, Pre­zes Zarządu Fre­igh­tli­ner PL:
Trans­ak­cja jest dowo­dem na to, że Grupa Fre­igh­tli­ner wysoko oce­nia per­spek­tywy pol­skiego rynku kole­jo­wego. To kolejna, wie­lo­mi­lio­nowa inwe­sty­cja wpi­su­jąca się w nasze hasło „solid­ność w stan­dar­dzie”, czyli stra­te­gię dostar­cza­nia klien­tom efek­tyw­nych roz­wią­zań logi­stycz­nych przy zacho­wa­niu naj­wyż­szej dba­ło­ści o jakość i bez­pie­czeń­stwo. Z peł­nym prze­ko­na­niem inwe­stu­jemy w tabor pro­du­ko­wany przez pol­ską firmę z tra­dy­cjami, która jest w sta­nie dostar­czyć pro­dukt na świa­to­wym pozio­mie. Wie­rzymy, że wraz z postę­pu­ją­cym pro­ce­sem moder­ni­za­cji pol­skiej sieci kole­jo­wej wzra­stać będzie rola nowo­cze­snego i inno­wa­cyj­nego taboru.”

Bar­tosz Krze­miń­ski, Pre­zes Newag Gli­wice S.A.:
“Pod­pi­sana umowa to kolejny krok do wej­ścia z naszymi loko­mo­ty­wami na rynki zachod­nie. Zaufa­nie jakim obda­rzyła nas Grupa Fre­igh­tli­ner — wio­dący nie­za­leżny ope­ra­tor kole­jowy w Euro­pie — dowo­dzi słusz­no­ści naszej stra­te­gii rozwoju.”

Woj­ciech Jur­kie­wicz, Dyrek­tor Zarzą­dza­jący Fre­igh­tli­ner PL:
„Dra­gony cha­rak­te­ry­zują się siłą, bez­pie­czeń­stwem, atrak­cyjną ceną, eko­no­mią użyt­kowania, boga­tym wypo­sa­że­niem oraz przede wszyst­kim bez­a­wa­ryj­no­ścią. Dla­tego będą sta­no­wiły dosko­nałe uzu­peł­nie­nie naszego obec­nego taboru”.

____
Fre­igh­tli­ner PL to towa­rowy prze­woź­nik kole­jowy dzia­ła­jący na ryn­kach pol­skim i nie­miec­kim oraz reali­zu­jący prze­wozy trans­gra­niczne pomię­dzy Pol­ską i sąsied­nimi kra­jami. Spe­cja­li­zuje się w prze­wo­zie kru­szyw i węgla, pro­wa­dzi rów­nież prze­wozy pro­duk­tów rol­ni­czych. Od czerwca 2014 r. obsłu­guje inter­mo­dalne pociągi sio­strza­nej spółki ERS Rail­ways w rela­cjach z Rot­ter­damu oraz z Kre­feld (Niemcy) do Swarzędza.

W 2014 r. Fre­igh­tli­ner PL osią­gnął 3% udział w pol­skim rynku towa­ro­wych prze­wo­zów kole­jo­wych, co ozna­cza wzrost o ponad 30% w porów­na­niu do 2013 r. Ponad 25% przy­cho­dów spółka osiąga w Niem­czech poprzez pod­miot zależny Fre­igh­tli­ner DE. Obec­nie prze­woź­nik ope­ruje flotą ponad 25 loko­mo­tyw (z któ­rych 21 to nowo­cze­sne, inte­ro­pe­ra­cyjne loko­mo­tywy spa­li­nowe Class 66) oraz użyt­kuje ponad 1 100 wago­nów.
Fre­igh­tli­ner PL należy do mię­dzy­na­ro­do­wej Grupy Fre­igh­tli­ner z sie­dzibą w Londynie.

www.freightliner.pl
Twit­ter: @FreightlinerPL

_____
Grupa Kapi­ta­łowa NEWAG zaj­muje się pro­duk­cją, moder­ni­za­cją oraz napra­wami taboru kole­jo­wego i szy­no­wego. W zakła­dach spółki w Nowym Sączu pro­wa­dzone są prace w seg­men­cie elek­trycz­nych i spa­li­no­wych zespo­łów trak­cyj­nych, wago­nów oso­bo­wych i loko­mo­tyw spa­li­no­wych. Nale­żąca do grupy spółka NEWAG Gli­wice S.A. spe­cja­li­zuje się w obsza­rze pro­duk­cji oraz moder­ni­za­cji loko­mo­tyw elek­trycz­nych. Grupa zatrud­nia ok. 1900 osób.
Grupa NEWAG pro­wa­dzi dzia­łal­ność w zakresie:

  • pro­duk­cji i moder­ni­za­cji loko­mo­tyw spalinowych
  • pro­duk­cji i moder­ni­za­cji loko­mo­tyw elek­trycz­nych  – pierw­sza od ok. 30 lat elek­tryczna loko­mo­tywa pol­skiej kon­struk­cji „Dra­gon”, pierw­sza pol­ska wie­lo­sys­te­mowa loko­mo­tywa elek­tryczna „Griffin”
  • pro­duk­cji i moder­ni­za­cji elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych  – pierw­szy pol­ski pojazd szy­nowy, który prze­kro­czył pręd­kość 211,6 km/h
  • pro­duk­cji spa­li­no­wych zespo­łów trakcyjnych
  • pro­duk­cji tram­wa­jów – nowo­cze­sny „Nevelo”

Kon­takt dla mediów:
NEWAG S.A.
Urszula Makosz, tel. 660 617 356, urszula.makosz@newag.pl
Fre­igh­tli­ner PL
Michał Litwin, tel. 515 004 418, e-mail: michal.litwin@freightliner.pl