Aktualności

Dzień z Impulsem w Kołobrzegu

Impo­nu­jąco pre­zen­to­wał się na tle koło­brze­skiego portu naj­now­szy naby­tek Woje­wódz­twa Zachod­nio­po­mor­skiego –  Impuls nr 8. Czte­ro­czło­nowy elek­tryczny zespół trak­cyjny typu 31WE był nie­wąt­pli­wie atrak­cją dnia. W pią­tek, 22 sierp­nia, ofi­cjal­nie został prze­ka­zany do eksploatacji.

– W sierp­niu mija trzy lata, jak nasz pro­jekt zakupu taboru kole­jo­wego został wpi­sany na listę Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Infra­struk­tura i Środo­wi­sko – przy­po­mniała Anna Miecz­kow­ska, czło­nek Zarządu Woje­wódz­twa Zachod­nio­po­mor­skiego otwie­ra­jąc uro­czy­stość. — War­tość tego kon­traktu to kwota 259 mln zł, naj­wyż­sza w histo­rii naszego regionu wydana na moder­ni­za­cję taboru kolejowego.

Pod­czas prze­ka­za­nia sym­bo­licz­nego klu­cza do pojazdu Annie Miecz­kow­skiej towa­rzy­szyli  pre­zy­dent Koło­brzegu Janusz Gro­mek, pre­zes Zarządu Prze­wo­zów Regio­nal­nych Sp. z o.o. Tomasz Pasi­kow­ski. Pre­zesa Newag S.A. Zbi­gniewa Konieczka repre­zen­to­wał Piotr Koło­dziej­czak, dyrek­tor han­dlowy spółki. Na krótko do tego grona dołą­czył poseł na Sejm RP Marek Hok.

Anna Miecz­kow­ska pod­kre­śliła, że nowe Impulsy to efekt kon­se­kwent­nej poli­tyki Woje­wódz­twa Zachod­nio­po­mor­skiego w zakre­sie infra­struk­tury kole­jo­wej. — Pod­jęte decy­zje bar­dzo wysoko oce­nia branża kole­jowa – mówiła. – Dla nas liczy się jed­nak przede wszyst­kim kom­fort podróży i wysoki poziom bez­pie­czeń­stwa, jaki zapew­nia nowy tabor.

Pre­zy­dent Janusz Gro­mek cie­szył się, że Impulsy ofe­rują nową jakość podróży. – Dla nas nasi goście, tury­ści, są naj­waż­niejsi – zapew­niał – a to co zro­biła pol­ska firma to już jest poziom XXI wieku.

Zanim klucz do Impulsa tra­fił do rąk pani mar­sza­łek, dyrek­tor Piotr Koło­dziej­czak w skró­cie wyli­czył naj­waż­niej­sze atuty pojazdu. — Jestem prze­ko­nany, że podróże Impul­sem przy­niosą zado­wo­le­nie i pasa­że­rom i kolei – powie­dział.

– Jako byłego samo­rzą­dowca, a teraz z pozy­cji szefa Prze­wo­zów Regio­nal­nych, bar­dzo mnie inte­re­sują bar­dzo dobrze wydane pie­nią­dze. Gra­tu­luję Zarzą­dowi Woje­wódz­twa traf­nych decy­zji i zna­ko­mi­tych inwe­sty­cji – oce­nił wymiar tego wyda­rze­nia pre­zes Tomasz Pasi­kow­ski.

Miłym zasko­cze­niem było poja­wie­nie się na koło­brze­skim nabrzeżu posła na Sejm RP Marka Hoka, który dołą­czył do uczest­ni­ków uro­czy­sto­ści. – Dobrze pamię­tam, z jakiego pułapu star­to­wało woje­wódz­two, kiedy zaczy­na­łem swoją kaden­cję w Zarzą­dzie Woje­wódz­twa. Dziś jestem pełen podziwu dla osią­gnię­tych efek­tów – sko­men­to­wał pan poseł.

Swo­jego zachwytu nie kryli rów­nież tury­ści i miesz­kańcy Koło­brzegu, któ­rzy mieli oka­zję zoba­czyć pojazd. Naj­więk­szym zain­te­re­so­wa­niem, wśród dzieci i doro­słych, cie­szyły się kabiny maszy­ni­stów. Naj­młodsi ponadto z zaan­ga­żo­wa­niem uczest­ni­czyli w mini­pik­niku kolejowym.

Źródło i zdję­cia: wzp.pl, Newag