Aktualności

Dwuczłonowy szynobus dla Kolei Mazowieckich

Jesz­cze w tym roku na trasę Tłuszcz – War­szawa Wschod­nia – Sie­dlce – Cze­rem­cha wyje­dzie nowo­cze­sny dwu­czło­nowy Spa­li­nowy Zespół Trak­cyjny 222M wypro­du­ko­wany przez Newag S.A.

Nisko­po­dło­gowy, jed­no­prze­strzenny pojazd, pomie­ści jed­no­ra­zowo ok. 250 pasa­że­rów. Znaj­dzie się w nim 116 sta­łych miejsc sie­dzą­cych oraz ok. 130 miejsc sto­ją­cych. Wypo­sa­żony będzie m.in. w pełny moni­to­ring wnę­trza (zwięk­sza­jący bez­pie­czeń­stwo pasa­że­rów), kli­ma­ty­za­cję oraz nowo­cze­sny sys­tem infor­ma­cji pasażerskiej.

Szy­no­bus zapro­jek­to­wany został z myślą o oso­bach nie­peł­no­spraw­nych. Zasto­so­wane roz­wią­za­nia umoż­li­wią wjazd wóz­ków inwa­lidz­kich z pero­nów 300mm, 550mm, oraz 760mm. Rów­nież toa­leta przy­sto­so­wana będzie dla osób o ogra­ni­czo­nej mobil­no­ści ruchowej.
Kabina maszy­ni­sty speł­niać będzie wyma­ga­nia karty UIC651. Dla zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa ruchu zain­sta­lo­wane w niej zostaną naj­no­wo­cze­śniej­sze urzą­dze­nia reje­stru­jące para­me­try pojazdu, sys­temy bez­pie­czeń­stwa oraz kamery peł­niące rolę luste­rek i słu­żące do obser­wa­cji prze­strzeni pasażerskiej.
Pudło pojazdu to  samo­no­śna kon­struk­cja zamknięta, speł­nia­jąca kate­go­rię wytrzy­ma­ło­ściową PII – CSN EN 12663 oraz wytrzy­ma­łość zde­rze­niową: 4 sce­na­riu­sze zgod­nie z EN 15227.
18.06.2013 w Urzę­dzie Mar­szał­kow­skim Woje­wódz­twa Mazo­wiec­kiego w War­sza­wie, Adam Stru­zik, mar­sza­łek woje­wódz­twa mazo­wiec­kiego, Krzysz­tof Grze­gorz Strzał­kow­ski, wice­mar­sza­łek i Zbi­gniew Konie­czek, Pre­zes Zarządu firmy NEWAG S.A. pod­pi­sali umowę na reali­za­cję pojazdu, który Kole­jom Mazo­wiec­kim prze­ka­zany zosta­nie do 30 listo­pada br.
_____
Jest to pierw­szy Spa­li­nowy Zespół Trak­cyjny, jaki Newag dostar­czy Kole­jom Mazo­wiec­kim. Po raz pierw­szy będzie to pojazd dwu­czło­nowy. Prze­targ ogło­szony został 27.03.2013. Cena sta­no­wiła jedyne kry­te­rium wyboru. Koszt inwe­sty­cji to ponad 12,6 mln zł.