Aktualności

Dwa nowe Impulsy dla Zachodniej Grupy Zakupowej

Dzi­siaj w sie­dzi­bie Urzędu Mar­szał­kow­skiego Woje­wódz­twa Zachod­nio­po­mor­skiego w Szcze­ci­nie pod­pi­sana została umowa na dostawę dwóch dodat­ko­wych Elek­trycz­nych Zespo­łów Trak­cyj­nych z rodziny Impuls 31 WE, prze­wi­dzia­nych jako opcja  zgod­nie z pier­wotną umową, pod­pi­saną w listo­pa­dzie 2013r. Do tej pory NEWAG S.A. dostar­czył już w sumie 14 pojaz­dów (12 prze­zna­czo­nych dla Woje­wódz­twa Zachod­nio­po­mor­skiego i 2 dla Woje­wódz­twa Lubu­skiego.)  Ter­min dostawy dwóch dodat­ko­wych pojaz­dów to koniec grud­nia br.

Pro­du­ko­wane przez NEWAG S.A. Impulsy to  jed­ne z naj­no­wo­cze­śniej­szych tego typu pojaz­dów szy­no­wych w Pol­sce.  Są to pojazdy czte­ro­czło­nowe, nisko­po­dło­gowe i jed­no­prze­strzenne. Dzięki speł­nie­niu roz­po­rzą­dzeń TSI gwa­ran­tują kom­fort i bez­pie­czeń­stwo tak pasa­że­rom jak i maszy­ni­stom pro­wa­dzą­cym pojazd.

„Impulsy w pełni speł­niają ocze­ki­wa­nia naszych pasa­że­rów i zmie­niają opi­nię o podróży koleją. Pociągi gwa­ran­tują naszym miesz­kań­com przede wszyst­kim wygodę i kom­fort, ale także krót­szy czas podróży” – powie­dział Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Zachod­nio­po­mor­skiego Olgierd Geble­wicz. Zda­niem mar­szałka inwe­sty­cja to efekt kon­se­kwent­nego sta­wia­nia w regio­nie na kolej. — Koń­czymy naj­więk­szy w histo­rii pro­jekt kole­jowy na Pomo­rzu Zachod­nim. W nowej per­spek­ty­wie powin­ni­śmy zakoń­czyć pro­ces wymiany eks­plo­ato­wa­nego taboru”.

Pojazdy wypo­sa­żone są m.in. w pełny moni­to­ring wnę­trza, kli­ma­ty­za­cję, nowo­cze­sny sys­tem infor­ma­cji pasa­żer­skiej, WIFI i 2 toa­lety, w tym jedną przy­sto­so­waną dla osób nie­peł­no­spraw­nych zgodną z TSI PRM. Wnę­trze pojazdu zostało dosto­so­wane do prze­wozu osób o ogra­ni­czo­nej moż­li­wo­ści poru­sza­nia się – zasto­so­wano pomo­sty, sze­ro­kie prze­jazdy oraz miej­sce do prze­wozu wóz­ków i rowe­rów. Nowo­cze­sny wygląd prze­strzeni pasa­żer­skiej uzy­skano dzięki zasto­so­wa­niu modu­ło­wych paneli, oświe­tle­niu wyko­na­nym w tech­no­lo­gii LED oraz  kom­for­to­wym fotelom.

„Bar­dzo cie­szę się, że oby­dwa woje­wódz­twa zde­cy­do­wały się na sko­rzy­sta­nie z opcji i zamó­wiły u nas po jed­nym pojeź­dzie. Z doświad­cze­nia wiemy, że Impulsy są bar­dzo chwa­lone nie tylko przez pasa­że­rów podró­żu­ją­cych na tra­sach woje­wódz­twa zachod­nio­po­mor­skiego i lubu­skiego – powie­dział Zbi­gniew Konie­czek, Pre­zes NEWAG S.A. – Muszę pod­kre­ślić, że Impulsy eks­plo­ato­wane w ramach Zachod­niej Grupy Zaku­po­wej osią­gają współ­czyn­nik nie­za­wod­no­ści na pozio­mie 99%, co świad­czy o ich wyso­kim euro­pej­skim standardzie”.

Każdy z zamó­wio­nych elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych Impuls mie­ści 436 pasa­że­rów w tym 208 na miej­scach sie­dzą­cych w ukła­dzie otwar­tym. W związku ze spe­cy­ficz­nymi wyma­ga­niami zama­wia­ją­cego w Impul­sach dla ZGZ, w stre­fach wej­ścia zamon­to­wane zostały dodat­kowe drzwi pro­wa­dzące do prze­strzeni pasażerskiej.

Kon­trakt reali­zo­wany jest w ramach wspól­nego przed­się­wzię­cia Woje­wództw: Zachod­nio­po­mor­skiego i Lubu­skiego, w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Infra­struk­tury i Środo­wi­ska 2007 – 2013; „Zakup pasa­żer­skiego taboru kole­jo­wego do obsługi połą­czeń mię­dzy­wo­je­wódz­kich orga­ni­zo­wa­nych przez Woje­wódz­twa: Lubu­skie i Zachod­nio­po­mor­skie”. Koszt dwóch dodat­ko­wych pojaz­dów to
42 804 000,00PLN brutto, a cał­ko­wity koszt reali­za­cji Pro­jektu, po pod­pi­sa­niu Aneksu, wynosi brutto 340 791 962,53 PLN.