Aktualności

Drugi szynobus dla Województwa Opolskiego

W dniu 10 maja 2011r. na tere­nie zaple­cza tech­nicz­nego Zakła­dów Prze­wo­zów Regio­nal­nych w Opolu nastą­piło ofi­cjalne prze­ka­za­nie dru­giego dwu­czło­no­wego spa­li­no­wego zespołu trak­cyj­nego SA 137 wypro­du­ko­wa­nego dla Woje­wódz­twa Opolskiego.

Pojazdy dostar­czono w wyniku roz­strzy­gnię­cia postę­po­wa­nia o udzie­le­nie zamó­wie­nia publicz­nego ogło­szo­nego w dniu 21 lipca 2010r., na dostawę 2 sztuk pojaz­dów szy­no­wych z napę­dem spa­li­no­wym, prze­zna­czo­nych do wyko­ny­wa­nia kole­jo­wych regio­nal­nych prze­wo­zów pasa­żer­skich, oraz w wyniku pod­pi­sa­nej w dniu 27 wrze­śnia 2010r. umowy z Woje­wódz­twem Opolskim.


Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Opol­skiego w ramach swo­ich kom­pe­ten­cji odpo­wie­dzialny jest za orga­ni­za­cję regio­nal­nych kole­jo­wych prze­wo­zów pasa­żer­skich, w tym wybór prze­woź­nika wyko­nu­ją­cego regio­nalne kole­jowe prze­wozy pasa­żer­skie oraz uzgad­nia­nie pro­jek­tów umów z prze­woź­ni­kiem kole­jo­wym, uczest­nic­two w kon­sul­ta­cjach robo­czych z prze­woź­ni­kami na temat roz­kładu jazdy i warun­ków wyko­ny­wa­nia pasa­żer­skich prze­wo­zów kole­jo­wych, ana­liza i ocena roz­kła­dów jazdy, ana­liza i ocena wnio­sków doty­czą­cych likwi­da­cji linii kole­jo­wych i zawie­sza­nia prze­wo­zów pasa­żer­skich, bądź też uru­cha­mia­nia nowych połą­czeń kole­jo­wych, zakup taboru szynowego.