Aktualności

Drugi EZT dla Kolei Śląskich

W dniu 17.01.2012r. NEWAG S.A. ofi­cjal­nie prze­ka­zał drugi EZT dla Kolei Śląskich sp. z o.o.

Na mocy pod­pi­sa­nej w dniu 20.09.2011 umowy, mię­dzy Kole­jami Śląskimi Sp. z o.o. z sie­dzibą w Kato­wi­cach a kon­sor­cjum w skła­dzie Newag S.A., Zakłady Napraw­cze Loko­mo­tyw Elek­trycz­nych S.A. i ING Lease (Pol­ska) Sp. z o.o. na: „dostawę w for­mie leasingu finan­so­wego pię­ciu elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych dla Kolei Śląskich sp. z o.o.”, w dniu 17.01.2011 (tj. na jeden dzień przed ter­mi­nem zapi­sa­nym w umo­wie), NEWAG S.A. prze­ka­zał drugi zmo­der­ni­zo­wany EN57 dla Kolei Śląskich sp. z o.o..

Kon­sor­cjum zaofe­ro­wało dostawę pojaz­dów wraz z kosz­tami leasingu za cenę 63.017.033,85 zł brutto (51.233.360,85 zł netto).

Ter­min dostawy ostat­niego (pią­tego) zespołu wynosi 180 dni od dnia pod­pi­sa­nia umowy.


Koleje Śląskie.

Przed­miot dzia­łal­no­ści spółki obej­muje mię­dzy innymi kole­jowe regio­nalne i inne prze­wozy osób i rze­czy oraz świad­cze­nie usług zwią­za­nych z prze­wo­zem oraz dzia­łal­ność usłu­gową w zakre­sie taboru kole­jo­wego. Misją Kolei Śląskich jest świad­cze­nie naj­wyż­szej jako­ści usług prze­wo­zów kole­jo­wych osób na tere­nie woje­wódz­twa śląskiego przy zacho­wa­niu wyso­kich stan­dar­dów bez­pie­czeń­stwa i wygody użytkowników.

ING Lease (Pol­ska) Sp. z o.o.

Spółka od ponad pięt­na­stu lat jest jed­nym z naj­więk­szych przed­się­biorstw leasin­go­wych w Pol­sce oraz lide­rem na kra­jo­wym rynku nie­ru­cho­mo­ści. ING Lease Pol­ska zapew­nia bez­pieczny dostęp do finan­so­wa­nia nie­ru­cho­mo­ści i rucho­mo­ści, w tym maszyn i urzą­dzeń, sprzętu IT i środ­ków trans­portu. Do tej ostat­niej grupy należą nie tylko zespoły trak­cyjne, ale i auto­busy, tram­waje czy składy szyb­kich kolei miej­skich. Firma należy do Grupy ING – jed­nej z naj­więk­szych insty­tu­cji finan­so­wych na świecie.

ZNLE S.A.

Spółka Zakłady Napraw­cze Loko­mo­tyw Elek­trycz­nych S.A. napra­wia i moder­ni­zuje loko­mo­tywy elek­tryczne oraz pod­ze­społy do tych loko­mo­tyw dla wszyst­kich głów­nych prze­woź­ni­ków kole­jo­wych w Pol­sce. Wyko­nuje rów­nież naprawy bie­żące i awa­ryjne. Od kilku lat napra­wia rów­nież sil­niki trak­cyjne dla kolei wło­skich. Ostat­nio domi­nu­jącą pozy­cję w pro­duk­cji w miej­sce napraw okre­so­wych zdo­bywa moder­ni­za­cja taboru.