Aktualności

DRAGON wyjechał na tory

Pod­czas  uro­czy­sto­ści w dniu 9 czerwca 2016 na sta­cji War­szawa Wschod­nia Newag S.A. prze­ka­zał do użyt­ko­wa­nia Fre­igh­tli­ne­rowi PL pierw­szą z pię­ciu zamó­wio­nych loko­mo­tyw „Dra­gon”. Są to nowo­cze­sne, 6-osiowe loko­mo­tywy elek­tryczne, wypo­sa­żone w dodat­kowy sil­nik spa­li­nowy do prac na bocz­ni­cach i liniach nie­ze­lek­try­fi­ko­wa­nych. Co szcze­gól­nie istotne, loko­mo­tywy zostały w pełni zapro­jek­to­wane i wypro­du­ko­wane w Pol­sce. Kon­trakt został zawarty na początku 2015 roku. Finan­so­wa­nie war­tego nie­mal 75 mln zł pro­jektu zapew­nia ING Lease (Polska).

Pod­czas cere­mo­nii loko­mo­ty­wie nadano imię Erne­sta Mali­now­skiego, wybit­nego pol­skiego inży­niera kole­jo­wego, budow­ni­czego kolei Trans­an­dyj­skiej w Peru. Syl­wetka Mali­now­skiego to naj­lep­szy dowód na to, że Pol­ska może być źródłem tech­no­lo­gii świa­to­wej klasy. Loko­mo­tywa Dra­gon w tym zakre­sie bar­dzo przy­po­mina Erne­sta Mali­now­skiego. Jest to pro­dukt pol­skiej myśli tech­nicz­nej, mogący jed­no­cze­śnie odzna­czyć się naj­wyż­szymi para­me­trami mocy, efek­tyw­no­ści, ergo­no­mii oraz niezawodności.

Kon­stan­tin Sko­rik, Pre­zes Zarządu, Fre­igh­tli­ner PL:

Inwe­sto­wa­nie w nowo­cze­sny tabor kole­jowy to jedyna szansa na odbu­dowę wize­runku kolei, który czę­sto jest koja­rzony z nie­mal antycz­nym, 50-letnim tabo­rem, nie­prze­wi­dy­wal­no­ścią i usłu­gami niskiej jako­ści. Fre­igh­tli­ner od początku swo­jej histo­rii reali­zuje stra­te­gię mak­sy­mal­nej efek­tyw­no­ści w opar­ciu o nowe i nie­za­wodne loko­mo­tywy oraz wagony. Średni wiek naszych loko­mo­tyw to ok. 8 lat. Wie­rzymy jed­nak, że kto się nie roz­wija ten się cofa. Z tego względu zde­cy­do­wa­li­śmy się uzu­peł­nić naszą flotę o nowe, 6-osiowe elek­tryczne loko­mo­tywy Dra­gon, wypo­sa­żone w dodat­kowy sil­nik spa­li­nowy. Pro­duk­cja taboru może stać się pol­ską inte­li­gentną spe­cja­li­za­cją, ale tylko wtedy, gdy pol­scy prze­woź­nicy będą kupo­wali pol­ski tabor. Z tego względu jeste­śmy szcze­gól­nie dumni, że zamó­wi­li­śmy loko­mo­tywy zapro­jek­to­wane i wypro­du­ko­wane w Pol­sce, two­rząc tu spe­cja­li­styczny know-how oraz miej­sca pracy.

Józef Micha­lik, Wice­pre­zes Zarządu, Newag S.A.:

Z zaszczy­tem i dumą, w dniu dzi­siej­szym mogę ofi­cjal­nie prze­ka­zać w ręce Zarządu Fre­igh­tli­ner Pol­ska pierw­szą z trzech dostar­czo­nych loko­mo­tyw sze­ścio­osio­wych Dra­gon E6ACTd. Jeste­śmy prze­ko­nani, że spełni ona ocze­ki­wa­nia naszych part­ne­rów, a nie­za­wod­ność i goto­wość tech­niczna (99,3 oraz 99,5 odpo­wied­nio) zna­cząco zre­du­kują nakłady finan­sowe na rezerwę taborową.

Prze­ka­zy­wana loko­mo­tywa sze­ścio­osiowa jest pierw­szą tej klasy loko­mo­tywą elek­tryczną wypro­du­ko­waną w Pol­sce wypo­sa­żoną w tzw. spa­li­nowy moduł dojaz­dowy (Dual Power) umoż­li­wia­jący jej eks­plo­ata­cję na nie­ze­lek­try­fi­ko­wa­nych bocz­ni­cach kolejowych.

Ewa Łuniew­ska, Pre­zes Zarządu ING Lease (Polska):

Cie­szę się, że ING Lease ma swój udział w roz­woju  pol­skiego rynku kole­jo­wego. ING Lease ofe­ruje nowo­cze­sne pro­dukty w zakre­sie finan­so­wa­nia taboru kole­jo­wego od wielu lat  i ma w tym zakre­sie duże doświad­cze­nie. Ta trans­ak­cja — kolejna już z naszymi wie­lo­let­nimi part­ne­rami firmą: Newag oraz Fre­igh­tli­ner — wpi­suje się w naszą stra­te­gię. Sku­piamy się na budo­wa­niu dłu­go­ter­mi­no­wych rela­cji oraz zapew­niamy finan­so­wa­nie dopa­so­wane do ocze­ki­wań naszych Klien­tów.  Jeste­śmy w sta­nie sfi­nan­so­wać nowo­cze­sne, uni­ka­towe pro­jekty, wspie­ra­jące roz­wój trans­portu w Pol­sce. Jestem prze­ko­nana, że przed nami kolejne lata owoc­nej współpracy.