Aktualności

DRAGON niezawodny

Rok po odda­niu do eks­plo­ata­cji loko­mo­tyw DRAGON, oby­dwie Spółki — pro­du­cent NEWAG S.A. i nabywca LOTOS Kolej, mogą pochwa­lić się dosko­na­łymi wynikami.

W ciągu minio­nego roku loko­mo­tywy prze­je­chały ponad 850 tys. km, a ich średni współ­czyn­nik nie­za­wod­no­ści wyniósł 99,3%. Jest to naj­wyż­szy świa­towy stan­dard. Taki wynik uzy­skany w pierw­szym roku eks­plo­ata­cji ozna­cza, że pro­du­cen­towi udało się unik­nąć istot­nych tzw. cho­rób wieku dziecięcego.

„Od momentu pod­pi­sa­nia umów na seryjną dostawę loko­mo­tyw posta­wi­li­śmy na bez­kom­pro­mi­sową jakość i naj­wyż­sze stan­dardy obo­wią­zu­jące  na rynku. Kon­se­kwent­nie wpro­wa­dzane zmiany orga­ni­za­cyjne w obsza­rze kon­stru­owa­nia, wytwa­rza­nia i współ­pracy z dostaw­cami pozwo­liły nam na osią­gnię­cie tego celu – mówi Bar­tosz Krze­miń­ski, Wice­pre­zes NEWAG S.A. – Dzi­siej­sze zado­wo­le­nie LOTOS Kolej i STK z loko­mo­tyw DRAGON jest dla nas naj­lep­szą nagrodą za wło­żony wysi­łek i mobi­li­zuje do dal­szej pracy.

LOTOS Kolej bar­dzo efek­tyw­nie wyko­rzy­stuje nowe loko­mo­tywy osią­ga­jąc śred­nie prze­biegi na pozio­mie 11 400 km/m-c. Prze­woź­nik stwo­rzył spe­cjalne warunki do opty­mal­nego wyko­rzy­sta­nia loko­mo­tyw Dra­gon. Obsłu­gują one stałą trasę z Trój­mia­sta do ter­mi­nalu Zduń­ska Wola Karsz­nice oraz trasę, do Julia­nowa na któ­rej jako jeden z nie­licz­nych pol­skich prze­woź­ni­ków towa­ro­wych osiąga pręd­kość 100 km/h w sta­nie ładow­nym i 120 km/h w sta­nie próż­nym. Dzięki temu trasa jest poko­ny­wana w zale­d­wie 12 godzin w obie strony, pod­czas gdy kilka lat temu zaj­mo­wało to 32 godziny.

“Aby zapew­nić dyna­miczny roz­wój spółce, na nie­zwy­kle kon­ku­ren­cyj­nym rynku, musimy stale inwe­sto­wać, przede wszyst­kim w tabor” – pod­kre­śla Hen­ryk Gruca, pre­zes LOTOS Kolej. – “Loko­mo­tywa E6ACT DRAGON spraw­dziła się w eks­plo­ata­cji LOTOS Kolei. To elek­tro­wóz stwo­rzony do pracy na pol­skich torach. Dzięki jego eks­plo­ata­cji możemy z powo­dze­niem reali­zo­wać prze­wozy cięż­kich pocią­gów na dłu­gich trasach.”

Dra­gony to pierw­sze od 25 lat, 6-osiowe loko­mo­tywy elek­tryczne zapro­jek­to­wane i wypro­du­ko­wane w Pol­sce. Loko­mo­tywy te, o mocy 5 MW, przy­sto­so­wane są do cią­gnię­cia cięż­kich skła­dów towa­ro­wych o wadze nawet powy­żej 4 tys. ton. Cha­rak­te­ry­zują się siłą, bez­pie­czeń­stwem, atrak­cyjną ceną, eko­no­mią użyt­ko­wa­nia, boga­tym wypo­sa­że­niem oraz przede wszyst­kim bez­a­wa­ryj­no­ścią. Dzięki budo­wie modu­ło­wej, w zależ­no­ści od potrzeb klien­tów, mogą być wypo­sa­żone w dodat­kowy napęd spa­li­nowy (opcja „Dual Power”), oraz opcję „Max Load” czyli zwięk­sze­nie siły pocią­go­wej do 450 kN.

DRAGONY zaczy­nają zdo­by­wać coraz więk­sze zaufa­nie klien­tów.
Mie­siąc temu Fre­igh­tli­ner PL zamó­wił w Newagu 5 loko­mo­tyw wypo­sa­żo­nych dodat­kowo w moduł Dual Power, czyli dodat­kowy sil­nik spa­li­nowy o mocy 520 kW, umoż­li­wia­jący obsługę klien­tów rów­nież na nie­ze­lek­try­fi­ko­wa­nych koń­ców­kach linii oraz na bocz­ni­cach bez wyko­rzy­sty­wa­nia dodat­ko­wych loko­mo­tyw manew­ro­wych (tzw. last mile).