Komunikaty prasowe

DRAGON już w LOTOS Kolej

Spółka LOTOS Kolej roz­po­częła eks­plo­ata­cję pierw­szej z pię­ciu zamó­wio­nych loko­mo­tyw DRAGON. Pojazd wypro­du­ko­wała firma NEWAG Gli­wice S.A. DRAGON to nowo­cze­sna i zara­zem pierw­sza od około 25 lat sze­ścio­osiowa loko­mo­tywa elek­tryczna, jaką wypro­du­ko­wano w Polsce.

Naj­więk­szym atu­tem tej loko­mo­tywy jest moż­li­wość pro­wa­dze­nia pocią­gów o dużej masie, nawet 5000 ton, na tra­sach o róż­no­rod­nych para­me­trach tech­nicz­nych. Dla porów­na­nia loko­mo­tywy czte­ro­osiowe są w sta­nie ucią­gnąć składy o masie ok. 3,2 tys. ton (wer­sja elek­tryczna) i 2,6 tys. ton (wer­sja spalinowa).

„LOTOS Kolej to naj­no­wo­cze­śniej­szy prze­woź­nik kole­jowy w Pol­sce” – pod­kre­śla Hen­ryk Gruca, pre­zes LOTOS Kolej. – „Aby zapew­nić dyna­miczny roz­wój spółce, na nie­zwy­kle kon­ku­ren­cyj­nym rynku, musimy stale inwe­sto­wać, przede wszyst­kim w tabor. Cie­szę się, że LOTOS Kolej wybie­ra­jąc naj­now­sze loko­mo­tywy do eks­plo­ata­cji może korzy­stać z ofert pol­skich pro­du­cen­tów, repre­zen­tu­ją­cych naj­wyż­szą jakość na świa­to­wym poziomie”.

 „DRAGON prze­zna­czony jest do obsługi tras dale­ko­bież­nych, trud­nych i wyma­ga­ją­cych – mówi Bar­tosz Krze­miń­ski, Pre­zes Zarządu NEWAG Gli­wice S.A. – Prze­pro­wa­dzone przez nas testy potwier­dziły, że loko­mo­tywa z postoju potrafi poko­nać wznie­sie­nie o nachy­le­niu 10 prom. pro­wa­dząc pociąg o masie 4 000 ton” – dodaje

W 2011 r. LOTOS Kolej, w ramach tzw. eks­plo­ata­cji nad­zo­ro­wa­nej, testo­wała loko­mo­tywę DRAGON. Eks­plo­ata­cja potwier­dziła dobre para­me­try pojazdu. W 2012 r., pod­czas tar­gów Inno­Trans w Ber­li­nie, LOTOS Kolej i ówcze­sny ZNLE Gli­wice zawarły umowę na dostawę
5 loko­mo­tyw tego typu. Kolejne cztery prze­ka­zane zostaną do 15 maja 2014.

DRAGON to pierw­sza taka loko­mo­tywa skon­stru­owana od pod­staw w NEWAG Gli­wice. Prze­zna­czona jest do pro­wa­dze­nia pocią­gów towa­ro­wych o masie do 5000 ton, z pręd­ko­ścią do 120 km/h. Loko­mo­tywa   przy­sto­so­wana jest do eks­plo­ata­cji przy zasi­la­niu 3kV DC.  Cha­rak­te­ry­zuje się zna­ko­mi­tymi zdol­no­ściami trak­cyj­nymi, przy jed­no­cze­snym zacho­wa­niu naci­sków na oś poni­żej 20 ton. Maszy­ni­ści pro­wa­dzący loko­mo­tywę pod­czas testów  wyra­żają się o niej z entu­zja­zmem.
Do pro­duk­cji DRAGONA wyko­rzy­stano naj­now­sze, dostępne w branży kole­jo­wej, jedne z naj­lep­szych na świe­cie, tech­no­lo­gie. Zasto­so­wa­nie budowy modu­ło­wej pozwala na szybką zmianę kon­fi­gu­ra­cji loko­mo­tywy i przy­sto­so­wa­nie jej do odmien­nych wyma­gań eks­plo­ata­cyj­nych klienta.

Pod­sta­wowe para­me­try tech­niczne loko­mo­tywy E6ACT DRAGON

– loko­mo­tywa sze­ścio­osiowa (układ osi Co’Co’)
– dłu­gość 20,33 m
– moc 5000 kW
– masa wła­sna 118 t
– pręd­kość eks­plo­ata­cyjna maks. 120 km/h
– siła pocią­gowa maks. 375 kN
– nacisk na oś poni­żej 20 ton

LOTOS Kolej – spółka zależna Grupy LOTOS S.A. – jest dru­gim naj­więk­szym prze­woź­ni­kiem kole­jo­wym w Pol­sce, z ok. 8-procentowym udzia­łem w rynku (wg. pracy prze­wo­zo­wej). LOTOS Kolej kon­cen­truje się nie tylko na reali­za­cji potrzeb prze­wo­zo­wych grupy kapi­ta­ło­wej LOTOS. Spółka wyko­nuje rów­nież usługi prze­wo­zowe dla klien­tów zewnętrz­nych zarówno w komu­ni­ka­cji kra­jo­wej, jak rów­nież we współ­pracy z prze­woź­ni­kami zagra­nicz­nymi w ruchu mię­dzy­na­ro­do­wym. LOTOS Kolej eks­plo­atuje ok. 100 loko­mo­tyw róż­nych typów, w tym pojazdy BOMBARDIERA na plat­for­mie TRAXX. LOTOS Kolej należy do naj­le­piej postrze­ga­nych przez klien­tów prze­woź­ni­ków kole­jo­wych pod wzglę­dem jako­ści świad­czo­nych usług.

NEWAG S.A. to jeden z dwóch naj­więk­szych pro­du­cen­tów taboru szy­no­wego w Pol­sce. Grupa jest nie­kwe­stio­no­wa­nym lide­rem na rynku loko­mo­tyw, posiada wio­dącą pozy­cję w seg­men­cie elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych (regio­nalne i pod­miej­skie pociągi elektryczne).

NEWAG Gli­wice S.A., (spółka zależna od NEWAG S.A.) spe­cja­li­zuje się w pro­duk­cji
i moder­ni­za­cji loko­mo­tyw elek­trycz­nych (ok. 54% udzia­łów w kra­jo­wym rynku w 2013 r.).
W 2011  r. w Gli­wi­cach od pod­staw powstała pierw­sza od ok. 30 lat, pol­ska sze­ścio­osiowa loko­mo­tywa elek­tryczna — DRAGON. Rów­nież w Newagu zapro­jek­to­wano GRIFFINA, pierw­szą pol­ską, czte­ro­osiową loko­mo­tywę wie­lo­sys­te­mową, która może być eks­plo­ato­wana w całej Europie.

Wię­cej informacji:

Biuro Komu­ni­ka­cji, Grupa LOTOS S.A., ul. Elblą­ska 135, 80–718 Gdańsk
tel. 58 308 87 31, 58 308 83 88, 58 308 83 55, e-mail: media@grupalotos.pl

Urszula Makosz, NEWAG S.A., ul. Wyspiań­skiego 3, 33–300 Nowy Sącz
tel. 660 617 356, mail: urszula.makosz@newag.pl

Więcej