Aktualności

Dotacje na innowacje dla NEWAG S.A.

W ramach przed­się­wzię­cia Ini­Tech, NEWAG S.A. otrzy­mał dofi­nan­so­wa­nie ze środ­ków Naro­do­wego Cen­trum Badań i Rozwoju

W ramach reali­za­cji pro­jektu pod nazwą „Opra­co­wa­nie tram­waju nowej gene­ra­cji na potrzeby trans­portu miej­skiego”, NEWAG S.A. roz­po­czął budowę nowego tram­waju ozna­czo­nego nume­rem 126N.

Pro­jekt współ­fi­nan­so­wany jest ze środ­ków Naro­do­wego Cen­trum Badań i Roz­woju w ramach przed­się­wzię­cia IniTech.
Nr umowy: ZPB/40/72603/IT2/10 z dnia 26.05.2010 r.
Kwota dofi­nan­so­wa­nia to 4 924 000,00 PLN.