Aktualności

Cztery Województwa otrzymały nowoczesne Impulsy wyprodukowane przez NEWAG S.A.

Nisko­po­dło­gowe, kli­ma­ty­zo­wane, z dostę­pem do WIFI – takie są nowo­cze­sne pojazdy IMPULS 36WEa, które zostały zaku­pione wspól­nie przez cztery woje­wódz­twa: Mało­pol­skie, Pod­kar­pac­kie, Śląskie i Świę­to­krzy­skie. W środę, 3 wrze­śnia br., na kry­nic­kim dworcu można było zoba­czyć je po raz pierw­szy.  Pre­zen­to­wane składy wyjadą na tory jesz­cze tej jesieni.

Cztery z pre­zen­to­wa­nych w Kry­nicy, pod­czas trwa­ją­cego Forum Eko­no­micz­nego, Impul­sów 36WEa to tylko część z zaku­pio­nych przez woje­wódz­twa Mało­pol­skie, Pod­kar­pac­kie, Śląskie i Świę­to­krzy­skie pojaz­dów – doce­lowo ma być ich 19.  Po 6 zaku­piły Mało­pol­ska, Świę­to­krzy­skie i Śląsk, jeden – Podkarpacie.

Te pociągi zostały zakupione dzięki dofi­nan­so­wa­niu z pro­gramu Infra­struk­tura i Środo­wi­sko, muszą one obsłu­gi­wać linie o zasięgu mię­dzy­re­gio­nal­nym, nie ma moż­li­wo­ści wyko­rzy­sty­wa­nia ich na tra­sach wewnątrz woje­wództw – powie­dział Mar­sza­łek Sowa — Po zakoń­cze­niu pro­ce­dury odbioru pociągi zostaną prze­ka­zane do eks­plo­ata­cji spółce Prze­wozy Regio­nalne. Prze­wi­du­jemy, że uda się tego doko­nać w ciągu mie­siąca – dodał.

Cał­ko­wita war­tość zamó­wie­nia to 313,71 mln zł brutto (dofi­nan­so­wa­nie z UE wynosi 70% war­to­ści kosz­tów kwalifikowanych).

Inwe­sty­cja jest reali­zo­wana w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Infra­struk­tura i Środo­wi­sko 2007–2013; „Zakup taboru kole­jo­wego do obsługi połą­czeń mię­dzy­wo­je­wódz­kich reali­zo­wa­nych przez Woje­wódz­twa: Mało­pol­skie, Pod­kar­pac­kie, Śląskie i Świętokrzyskie”.

Wspólny zakup pocią­gów przez samo­rządy woje­wódz­kie poka­zuje, jak duża jest jesz­cze rezerwa we współ­pracy pomię­dzy pol­skimi regio­nami. To poka­zuje, jak dużo wię­cej można wspól­nie osią­gnąć za te same pie­nią­dze – mówił Miro­sław Sekuła,  Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Śląskiego.

Wszyst­kie zaku­pione pojazdy są: trój­czło­nowe, nisko­po­dło­gowe, kli­ma­ty­zo­wane, wypo­sa­żone w sys­tem dyna­micz­nej infor­ma­cji pasa­żer­skiej, moni­to­ringu oraz windy dla osób o ogra­ni­czo­nej moż­li­wo­ści poru­sza­nia się. Pasa­że­ro­wie będą mieli do dys­po­zy­cji WiFi, a także tablice z dyna­micz­nym roz­kła­dem jazdy, infor­ma­cjami. Pojazdy pomiesz­czą od 270  do 290 pasa­że­rów. Impulsy będą roz­wi­jać pręd­kość do 160 km/h.

Wła­dy­sław Ortyl, Mar­sza­łek  Woje­wódz­twa Pod­kar­pac­kiego wyra­ził zado­wo­le­nie, że prze­targ na dostawę pocią­gów wygrała firma NEWAG z pocią­gami Impuls, bowiem region od roku posiada już taki skład, który bar­dzo dobrze spraw­dza się  w tra­sie.

Nowo­cze­sne Impulsy mają kur­so­wać w rela­cjach: Kra­ków – Kozłów – Kielce – Ostro­wiec Świę­to­krzy­ski, Kra­ków – Tar­nów – Rze­szów, Kra­ków – Kato­wice – Rybnik.

Umowa na dostawę 19 nowo­cze­snych, trój­czło­no­wych pojaz­dów szy­no­wych z napę­dem elek­trycz­nym (EZT) pod­pi­sana została 28 sierp­nia 2013 roku. Pierw­sze 10 pocią­gów prze­ka­zano wła­śnie  zama­wia­ją­cym, pozo­stałe 9 sztuk trafi do Połu­dnio­wej Grupy Zaku­po­wej w 2015r.