Aktualności

Człowiek roku — przyjaciel kolei 2012

W War­sza­wie w dniu 05.11.2012 r. w Teatrze Naro­do­wym został roz­strzy­gnięty kon­kurs „Czło­wiek roku – Przy­ja­ciel kolei”. Został on zor­ga­ni­zo­wany po raz ósmy przez PKP Pol­skie Linie Kole­jowe S.A i Rail­way Busi­ness Forum

Główną ideą tego kon­kursu jest wyło­nie­nie osób, któ­rych doko­na­nia zawo­dowe mają bar­dzo istotny wpływ na roz­wój trans­portu kole­jo­wego w Polsce.

Nagrody w przed­sta­wio­nym kon­kur­sie zostały roz­dane w dwóch kategoriach:
1. „Czło­wiek roku – przy­ja­ciel kolei”
2. „Przy­ja­ciel kolei”
Kry­te­ria brane pod uwagę przez kapi­tułę przy wybo­rze lau­re­atów w kate­go­rii „Czło­wiek roku – przy­ja­ciel kolei” doty­czą suk­ce­sów i wyjąt­ko­wych osią­gnięć w roku 2012 w wpro­wa­dza­niu nowych tech­no­lo­gii, roz­woju kolei pasa­żer­skiej i towa­ro­wej, inwe­sty­cjach infra­struk­tu­ral­nych, pro­mo­cji kolei, dzia­łal­no­ści edu­ka­cyj­nej, naukowo-badawczej oraz dzia­łań na rzecz bez­pie­czeń­stwa ruchu kolejowego.
Nagro­dzeni w kate­go­rii „Czło­wiek roku – przy­ja­ciel kolei” to:
Zbi­gniew Konie­czek, Pre­zes Zarządu NEWAG S.A. – nagro­dzony za prace roz­wo­jowe na rzecz budowy kole­jo­wych pojaz­dów dla prze­wo­zów pasa­żer­skich i metra oraz moder­ni­za­cje lokomotyw.

Hen­ryk Gruca, Pre­zes Zarządu Lotos Kolej Sp. z o.o. – wyróż­niony za osią­gnię­cie pozy­cji jed­nej z naj­więk­szych kolei towa­ro­wych w Polsce.

Janusz Mali­now­ski, Pre­zes Zarządu PKP Inter­city S.A. — wyróż­niony za usta­bi­li­zo­wa­nie sytu­acji firmy i spro­sta­nie trud­nemu zada­niu orga­ni­za­cji prze­wo­zów koleją pod­czas EURO 2012.

prof. Marek Sitarz – wyróż­niony za dzia­łal­ność edu­ka­cyjną oraz budo­wa­nie związ­ków nauki i biz­nesu w trans­por­cie szynowym.
Witold Stę­pień, Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Łódzkiego – doce­niony za trak­to­wa­nie trans­portu szy­no­wego jako prio­ry­tetu dla aglo­me­ra­cji łódzkiej i wkład w jego rozwój.
Zdzi­sław Myszor (kon­duk­tor pociągu) i Paweł Ważny (kie­row­nik pociągu) – nagro­dzeni za postawę wyka­zaną pod­czas likwi­do­wa­nia skut­ków kata­strofy kole­jo­wej pod Szczekocinami.
W kate­go­rii „Przy­ja­ciel kolei” wrę­czone zostały nagrody za wybitne osią­gnię­cia oso­bom fizycz­nym, oso­bom praw­nym lub innym insty­tu­cją nie­za­leż­nie od okresu podej­mo­wa­nia tych działań.
Otrzy­mali je:
Michał Rymarz, dłu­go­letni pra­cow­nik firm kle­jo­wych – wyróż­niony za nie­zwy­kły entu­zjazm i poświę­ce­nie w pracy zawo­do­wej oraz spo­łecz­nej na rzecz kolei.
Leszek Sko­la­siń­ski, dłu­go­letni pra­cow­nik firm kle­jo­wych – nagro­dzony za wielką pasję i wytrwa­łość w pro­mo­cji prze­wo­zów intermodalnych.
Jerzy Zalew­ski, Pre­zes Zarządu Biuro Reali­za­cji Inwe­sty­cji Kol­tech Inwe­stor Sp. z o.o. — za wybitny pro­fe­sjo­na­lizm i zaan­ga­żo­wa­nie w pro­ce­sach inwe­sty­cji w infra­struk­tu­rze kolejowej.
Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Miło­śni­ków Kolei – nagro­dzone za pie­lę­gno­wa­nie tra­dy­cji i popu­la­ry­za­cję pol­skiej myśli tech­nicz­nej w kolejnictwie.
Wszyst­kim nagro­dzo­nym ser­decz­nie Gratulujemy ! 

PKP Pol­skie Linie Kole­jowe S.A. (PKP PLK S.A.) są zarządcą naro­do­wej sieci linii kole­jo­wych. Pod­sta­wową usługą świad­czoną przez PKP Pol­skie Linie Kole­jowe S.A. jest udo­stęp­nia­nie linii kole­jo­wych prze­woź­ni­kom pasa­żer­skim i towa­ro­wym, zgod­nie z zasadą rów­nego ich traktowania.
Rail­way Busi­ness Forum (RBF) jest związ­kiem pra­co­daw­ców dzia­ła­ją­cych na pod­sta­wie Ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o orga­ni­za­cjach pra­co­daw­ców (Dz. U. z dnia 26 czerwca 1991 r z p. zm.). Podstawowym zada­niem związku pra­co­daw­ców jest ochrona praw i repre­zen­to­wa­nie zrze­szo­nych człon­ków wobec związ­ków zawo­do­wych pra­cow­ni­ków, orga­nów wła­dzy i admi­ni­stra­cji pań­stwo­wej oraz orga­nów samo­rządu terytorialnego.