Aktualności

Cała piątka na dolnośląskich torach

„To moje dziecko” – tak o pojeź­dzie z nume­rem 001 mówi Marek Nie­dziela, maszy­ni­sta Kolei Dol­no­ślą­skich — „byłem przy nim od pierw­szej bla­chy, razem usta­no­wi­li­śmy rekord pręd­ko­ści, a teraz regu­lar­nie wożę pasa­że­rów. Dla mnie ten pociąg to jak Fer­rari w For­mule 1” – dodaje.

17 maja 2013, zgod­nie z harmonogramem, ostatni, piąty Impuls 31 WE wypro­du­ko­wany dla Kolei Dol­no­ślą­skich opu­ścił Newag. Z tej oka­zji w sobotę i nie­dzielę (25 i 26 maja 2013) Koleje Dol­no­ślą­skie wspól­nie z Urzę­dem Mar­szał­kow­skim i Newag S.A. zor­ga­ni­zo­wały bez­płatne prze­jazdy na tra­sie Wro­cław – Jele­nia Góra. W sobotę w Jele­niej Górze, a w nie­dzielę w Wał­brzy­chu można było zwie­dzać pojazdy, wejść do kabiny maszy­ni­sty, zadać pyta­nia na wszel­kie inte­re­su­jące tematy.

„To naj­no­wo­cze­śniej­sze pojazdy w Pol­sce i my nimi dys­po­nu­jemy”  – powie­dział Jerzy Łuźniak Wice­mar­sza­lek Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skiego – „Jeste­śmy z nich bar­dzo zado­wo­leni”  – podkreślał.
Rów­nie pochleb­nie o pojaz­dach nowo­są­dec­kiej spółki wypo­wia­dała się Pre­zes Kolei Dol­no­ślą­skich Geno­wefa Ładniak.
„Warto pod­kre­ślić, że jest to pociąg wypro­du­ko­wany w Pol­sce, a pozio­mem nie ustę­puje innym pojaz­dom euro­pej­skim” – mówiła Pani Prezes.
W Wałbrzychu, Jerzy Tutaj, czło­nek Zarządu Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skiego, poin­for­mo­wał zebra­nych, że wła­dze woje­wódz­twa w ubie­głym tygo­dniu pod­pi­sały zgodę na zakup 6 nowo­cze­snych EZT, które będą obsłu­gi­wały trasę Wrocław-Wałbrzych.
Cho­ciaż pogoda nie zachę­cała do wycie­czek zarówno w sobotę jak i w nie­dzielę składy były pełne pasa­że­rów. Nowa linia uru­cho­miona będzie od 8 czerwca br. W week­endy wozić będzie tury­stów na tra­sie Wro­cław – Jele­nia Góra.
____
Prze­targ na zakup 5-ciu czte­ro­czło­no­wych elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych  Koleje Dol­no­ślą­skie ogło­siły 11 listo­pada 2010 roku. Do prze­targu obok Newagu sta­nęły byd­go­ska PESA i Sta­dler.
War­tość kon­traktu: 99 999 000 zł