Aktualności

Biznes dla nauki, nauka dla biznesu

W dniu dzi­siej­szym w Gli­wi­cach, pod­pi­sane zostało poro­zu­mie­nie o współ­pracy pomię­dzy firmą NEWAG S.A., a Poli­tech­niką Śląską.

Celem poro­zu­mie­nia jest wzmoc­nie­nie współ­pracy pomię­dzy nauką a biz­ne­sem, które ma zaowo­co­wać poja­wie­niem się na rynku pracy absol­wen­tów, posia­da­ją­cych nie tylko wie­dzę teo­re­tyczną, ale także prak­tyczne umie­jęt­no­ści wyma­gane w branży kole­jo­wej.
Dru­gim rów­nie waż­nym aspek­tem poro­zu­mie­nia jest dosto­so­wa­nie badań pro­wa­dzo­nych przez Poli­tech­nikę Śląską do potrzeb gospo­darki i wdra­ża­nie tych wyni­ków w NEWAG S.A.

– Współ­praca z Poli­tech­niką Śląską tak naprawdę roz­po­częła się już jakiś czas temu. Dok­to­ranci Poli­tech­niki Śląskiej już dziś aktyw­nie współ­pra­cują z naszymi inży­nie­rami w inter­dy­scy­pli­nar­nych zespo­łach badaw­czych nad imple­men­ta­cją zaawan­so­wa­nych tech­no­lo­gicz­nie roz­wią­zań w naszych pojaz­dach, a pra­cow­nicy NEWAG S.A. korzy­stają z wie­dzy i pomy­słów naukow­ców. Podej­mu­jemy rów­nież wspólne wysiłki nad stwo­rze­niem opty­mal­nego pro­gramu stu­diów dla nowo­pow­sta­ją­cego Cen­trum Naukowo-Dydaktycznego Trans­portu Kole­jo­wego Poli­tech­niki Śląskiej — powie­dział Maciej Duczyń­ski, Wice­pre­zes Zarządu NEWAG S.A.

NEWAG S.A. chce aktyw­nie włą­czyć się w kre­owa­nie pro­gramu naucza­nia, tak aby wykształ­ceni przez Poli­tech­nikę Śląską absol­wenci posia­dali kom­pe­ten­cje i wie­dzę odpo­wia­da­jącą real­nym potrze­bom rynku.

– Dostęp do wykwa­li­fi­ko­wa­nej kadry tech­nicz­nej z branży kole­jo­wej jest dziś nie­ma­łym wyzwa­niem. Sto­imy przed ogromną szansą na to, aby mieć realny wpływ na pro­gram kształ­ce­nia naszej przy­szłej kadry – dodaje Maciej Duczyński.

W ramach zawar­tego poro­zu­mie­nia strony współ­pra­co­wać będą także w obsza­rze kształ­ce­nia pra­cow­ni­ków Spółki na stu­diach wyż­szych, dok­to­ranc­kich oraz pody­plo­mo­wych, pre­zen­to­wa­nia i pro­pa­go­wa­nia wza­jem­nych osią­gnięć oraz orga­ni­zo­wa­nia sta­łych szko­leń i kur­sów specjalistycznych.

Dla Poli­tech­niki Śląskiej współ­praca z czo­ło­wym pol­skim pro­du­cen­tem taboru kole­jo­wego rów­nież ozna­cza wiele korzyści.

– Jed­nym z naj­waż­niej­szych prio­ry­te­tów Poli­tech­niki Śląskiej jest jak naj­ści­ślej­sza współ­praca z przed­się­bior­stwami. Umoż­li­wia ona bowiem roz­wój nauki oraz pro­cesu dydak­tycz­nego pro­wa­dzo­nego na uczelni tech­nicz­nej. Jestem prze­ko­nany, że dzięki bli­skiej współ­pracy z firmą NEWAG S.A. – potwier­dzo­nej dzięki pod­pi­sa­niu umowy – będziemy mogli reali­zo­wać wiele wspól­nych pro­jek­tów badawczo-rozwojowych i edu­ka­cyj­nych, które przy­niosą korzy­ści zarówno fir­mie, jak i stu­den­tom oraz pra­cow­ni­kom naszej uczelni — pod­kre­śla rek­tor Poli­tech­niki Śląskiej prof. Andrzej Karbownik.

Oby­dwie strony wyra­ziły chęć podej­mo­wa­nia wspól­nych przed­się­wzięć badaw­czych mają­cych na celu pozy­ski­wa­nie środ­ków finan­so­wych (w tym unij­nych) umoż­li­wia­ją­cych efek­tywne i part­ner­skie dzia­ła­nie.
Poro­zu­mie­nie zawarte zostało na okres 3 lat.