Aktualności

Bijemy rekord, budujemy wieżę i .… nadzieję

NEWAG S.A. spon­so­rem Cha­ry­ta­tyw­nego Festynu Wspinaczkowego.

Tego jesz­cze nie było! Na dwa dni sądecka ścianka wspi­nacz­kowa zosta­nie oddana w Wasze ręce, a hala spor­towa przy ul.Nadbrzeżnej sta­nie się miej­scem bicia rekordu Pol­ski w budo­wa­niu wieży. Zamiast kloc­ków uży­jemy …skrzy­nek. Chcemy zbu­do­wać jak naj­wię­cej, jak naj­wyż­szych wież. Czemu? Bo wraz z nimi dzięki sądec­kiemu Newa­gowi budu­jemy nadzieję dla chło­paka, który dziel­nie wal­czy z nie­peł­no­spraw­no­ścią.. Wieże roz­sy­pią się, a nadzieja wręcz prze­ciw­nie“.

Tak orga­ni­za­to­rzy zachę­cali Sąde­czan do udziału w biciu rekordu w ukła­da­niu skrzy­nek. Każdy mógł spró­bo­wać swo­ich sił. W sumie przez dwa dni uczest­nicy Cha­ry­ta­tyw­nego Festynu Wspi­nacz­ko­wego uło­żyli w wie­żach 5.983 skrzynki, a rekord Pol­ski w budo­wa­niu wieży usta­no­wił Jacek Jur­kow­ski, lider Klubu Wyso­ko­gór­skiego w Nowym Sączu

NEWAG za każdą skrzynkę uło­żoną przez osobę doro­słą daro­wał zło­tówkę. Skrzynki uło­żone przez dzieci, które nie ukoń­czyły 7 roku życia wyce­nione zostały podwój­nie. W ten spo­sób dzieci „zaro­biły” na dobro­czynny cel 1.656 zł. Cała „uło­żona“ kwota – 6811 zło­tych — prze­ka­zana została Artu­rowi, pod­opiecz­nemu Sto­wa­rzy­sze­nia Sur­sum Corda, człon­kowi Klubu Wyso­ko­gór­skiego, który prze­żył dra­ma­tyczny wypa­dek. Kie­dyś wspi­nał się na gór­skie szczyty, dzi­siaj poru­sza się na wózku inwa­lidz­kim. Nowo­cze­sne metody lecze­nia i reha­bi­li­ta­cji dają mu szansę na powrót do peł­nej sprawności.

Histo­rię Artura znaj­dzie­cie na stro­nie:
http://www.sc.org.pl/projekty/naratunek/artur_kamienski/