Bieg Sądecka Dycha

R E G U L A M I N XI BIEGU „SĄDECKA DYCHA” O PUCHAR PREZESA

STARY SĄCZ – NOWY SĄCZ – 29 września 2019 r.

I. ORGANIZATOR
FUNDACJA NEWAG  ( https://www.facebook.com/Fundacja-NEWAG-1900767393365171/
https://www.facebook.com/NEWAG.GROUP/

II. TERMIN I MIEJSCE
1. XI Sądecka Dycha odbędzie się 29-09-2019 r.
2. Start zawodników nastąpi o godz. 13:00 z Stary Sącz.
3. Meta biegu znajdować się będzie Nowy Sącz.
4. Biuro zawodów zlokalizowane na płycie rynku w Nowym Sączu (Nowy Sącz, Rynek 1)
czynne będzie w godzinach 9:00 – 12:00.
5. Organizator zapewnia transport zawodników z płyty rynku w Nowym Sączu na
miejsce startu. Odjazd autobusów planowany jest na godzinę 12:00.

III. TRASA
1. Długość trasy: 10 km.
2. Trasę należy pokonać w regulaminowym limicie czasu 1h:30min:00s tj. do godziny
14:30. Po przekroczeniu limitu czasu uczestnik może kontynuować bieg na własną
odpowiedzialność.
3. Trasa biegu oznaczona będzie co 1 km.
4. Nawierzchnia: asfaltowa 90%, kostka brukowa/chodnik: 10%.
5. Przebieg trasy: Stary Sącz – Nowy Sącz.
6. Szczegółowy opis trasy pojawi się wkrótce.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W biegu mogą wziąć udział zawodnicy, którzy rejestrując się wypełnili formularz
zgłoszeniowy oraz uiścili opłatę startową.
2. Do biegu zostaną dopuszczone osoby, które najpóźniej w dniu 29 09.2019 r. będą
miały ukończone 16 lat.
3. Osoby niepełnoletnie (powyżej 16 roku życia) mogą wystartować w biegu za zgodą
swoich opiekunów prawnych.
4. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego wiąże się z akceptacją niniejszego
regulaminu.
5. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu
do koszulki.
6. Bieg będzie odbywać się przy ograniczonym ruchu drogowym. Zawodnicy mogą biec
tylko prawą częścią drogi po utwardzonym poboczu, a w przypadku jego braku po
prawej stronie pasa ruchu.
7. Każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i stosować się do
poleceń funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i innych służb porządkowych,
biorących udział w zabezpieczeniu trasy.
8. Zawodnicy pokonujący trasę w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.

V. ZGŁOSZENIA
1. Organizator ustanawia limit startujących: 400 zawodników.
2. Zgłoszenia do XI Sądeckiej Dychy o puchar NEWAGU dokonać będzie można:
a. na stronie; http://timekeeper.pl/ (do dnia 24.09.2019r.)
b. w biurze zawodów w dniu biegu (29.09.2019r.) w godzinach 9:00 – 12:00.
3. Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz wpłacenie
opłaty startowej.
4. Każdy uczestnik musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów w godzinach jego
działania. W tym celu należy posiadać przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem.
5. Odbierając numer oraz pakiet startowy uczestnik biegu wypełnia oświadczenie,
że jest świadomy zagrożeń jakie niesie za sobą start w zawodach oraz, że jego stan
zdrowia pozwala na uczestnictwo w biegu.
6. Oświadczenie to musi być przez własnoręcznie podpisane przez zawodnika.
W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie to podpisuje opiekun prawny.

VI. OPŁATA STARTOWA
1. Wysokość opłaty startowej:
a. do 31 sierpnia – 30 zł
b. do 24 września – 40zł
c. w biurze zawodów – 50 zł
2. Z opłaty startowej zwolnione są osoby, które ukończyły 65 lat.
3. Opłata startowa dla uczniów (do 18 roku życia) za okazaniem legitymacji
szkolnej wynosi 20zł.
4. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
5. Prawo startu mają osoby, który wypełniły formularz zgłoszeniowy na stronie
http://timekeeper.pl/ oraz wpłaciły wpisowe do 24 września

VII. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA
1. Pierwszych 400 zawodników otrzyma pamiątkowy medal.
2. Osoby, które wniosły opłatę startową oraz zostali zweryfikowani w biurze zawodów
otrzymają pakiet startowy, w skład którego wchodzą: numer startowy, agrafki,
worek na depozyt, koszulkę techniczna zaprojektowaną specjalnie na SĄDECKĄ
DYCHĘ, bloczek na ciepły posiłek po biegu.
3. Depozyt.
a. Na miejscu startu ( Stary Sącz) znajdować się specjalnie oznaczony autobus depozyt.
b. Autobus- depozyt zostanie przewieziony na metę w (Nowy Sącz) i będzie
znajdować się w miejscu specjalnie wygrodzonym w godzinach: 13:30 – 15:00.
c. Worek z depozytu zostanie wydany za okazaniem numeru startowego.
d. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od
odpowiedzialności za depozyt.
e. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione poza miejscem depozytu.
4. Transport. Organizator zapewnia transport zawodników z płyty rynku w Nowym
Sączu, gdzie umiejscowione jest biuro zawodów, na miejsce startu w Starym Sączu.
Autobusy odjeżdżają o 12:00. Osoby, które spóźniły się na odjazd autobusu, a chcą
wystartować muszą dostać się na linię startu we własnym zakresie.
5. Opieka medyczna jest zagwarantowana przez organizatora na trasie biegu oraz na
mecie. Decyzje służby medycznej dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są
ostateczne i nieodwołalne.
6. Organizator po biegu zapewnia uczestnikom gorący posiłek, który wydany będzie na
podstawie bloczka, który zawodnik otrzymał w pakiecie startowym.

VIII. KLASYFIKACJA
1. Zawodnicy klasyfikowaniu będą w kategoriach: generalna kobiet i mężczyzn oraz w
kategoriach wiekowych.
2. Aby kategoria była uwzględniona, winny w niej wystartować minimum 3 osoby.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.
4. Nieoficjalne wyniki będą wywieszone w biurze zawodów po ukończeniu biegu.
5. Dla 3 pierwszych zawodników pracujących w firmie NEWAG, zarówno wśród kobiet i
mężczyzn, stworzona jest specjalna kategoria NEWAG.
Kobiety:
K – 16 – 19 lat
K – 16 – 29 lat
K – 30 – 39 lat
K – 40 – 49 lat
K – 50 – 59 lat
K – 60 i więcej lat
Mężczyźni:
M – 16 – 19 lat
M – 20 – 29 lat
M – 30 – 39 lat
M – 40 – 49 lat
M – 50 – 59 lat
M – 60 i więcej lat

IX. NAGRODY
1. Nagrody funduje sponsor: FUDACJA NEWAG
2. Po biegu odbędzie się losowanie nagród rzeczowych spośród wszystkich zawodników,
którzy ukończyli bieg w regulaminowym czasie i będą w stanie odebrać osobiście
wylosowane nagrody.
3. Nagrody pieniężne nie dublują się.
4. Wysokość nagród w poszczególnych kategoriach pojawi się wkrótce;
Klasyfikacja GENERALNA (kobiet i mężczyzn):
1 miejsce –
2 miejsce –
3 miejsce –
Klasyfikacja ZAWODNIKÓW z obywatelstwem polskim (kobiet i mężczyzn):
1 miejsce –
2 miejsce –
3 miejsce –
4 miejsce –
5 miejsce –
Klasyfikacja WIEKOWA (kobiet i mężczyzn):
1 miejsce –
2 miejsce –
3 miejsce –
Klasyfikacja pracowników NEWAG (kobiet i mężczyzn):
1 miejsce –
2 miejsce –
3 miejsce –

X. PROGRAM IMPREZY
09:00 – Otwarcie biura zawodów (Rynek Nowy Sącz)
12:00 – Zamknięcie biura zawodów
12:00 – Transport zawodników na ( Stary Sącz)
13:00 – START
Pierwsi zawodnicy na mecie pojawią się około 13:30.
14:30 – Dekoracja w klasyfikacji generalnej
15:00 – Dekoracja w klasyfikacji wiekowej i losowanie nagród
16:00 – Zakończenie zawodów

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie oraz jego ostatecznej
interpretacji.
2. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
organizatora w materiałach informacyjnych i reklamowych biegu.
3. Zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach
reklamowych biegu /komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe/.
4. Wszyscy uczestnicy biegu są ubezpieczeni.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do decydowania we wszelkich kwestiach spornych
nie objętych niniejszym regulaminem.

XII. KONTAKT
1. Marian Ryżak, tel. 600 330 378, e-mail: bieg_marian@o2.pl
2. Bartosz Ryżak, tel. 791 778 079, e-mail: bartosz.ryzak@gmail.com