Komunikaty prasowe

Bardzo dobre wyniki finansowe Grupy po I półroczu

Nowy Sącz, 29.08.2014
Infor­ma­cja prasowa


Bar­dzo dobre wyniki finan­sowe Grupy po I półroczu

Grupa Kapi­ta­łowa NEWAG zakoń­czyła pierw­sze pół­ro­cze 2014 r bar­dzo dobrymi wyni­kami. Zysk netto wzrósł o 147% a EBIDTA o 83% w sto­sunku do ana­lo­gicz­nego okresu roku poprzed­niego. Wyniki finan­sowe Grupy oraz jed­nostki domi­nu­ją­cej zgodne są  z ocze­ki­wa­niami Zarządu.

W ciągu pierw­szych sze­ściu mie­sięcy 2014 roku Grupa NEWAG wypra­co­wała zysk netto w wyso­ko­ści 35,8 mln zł czyli więk­szy o 14.5 mln zł (147 %) w sto­sunku do wyniku za pierw­sze pół­ro­cze ubie­głego roku. Przy­chody ze sprze­daży w pierw­szym pół­ro­czu bie­żą­cego roku wzro­sły w porów­na­niu do ana­lo­gicz­nego okresu 2013 roku o pra­wie 105 mln zł ( 37%) i wynio­sły 391,9 mln zł. War­tość EBITDA wynio­sła 65,9 mln zł i była wyż­sza o 29,9 mln zł (+82,7%) niż w ana­lo­gicz­nym pół­ro­czu poprzed­niego roku. Jed­nost­kowy zysk netto Spółki NEWAG S.A. wyniósł 35 mln zł przy przy­cho­dach ze sprze­daży na pozio­mie 337,7 mln zł  (264,7 mln w 1 pół­ro­czu 2013r.).

Wyniki finan­sowe Grupy są zgodne z ocze­ki­wa­niami Zarządu i tym samym Grupa NEWAG pod­trzy­muje pro­gnozę wyni­ków na rok 2014 zamiesz­czoną w pro­spek­cie emi­syj­nym czyli osią­gnię­cie 919 mln zł przy­cho­dów ze sprze­daży, zysku netto w wyso­ko­ści 79 mln zł oraz EBITDY na pozio­mie 36,5 mln zł – mówi Bog­dan Borek, Dyrek­tor Finan­sowy Spółki. — Nie­ty­powe lub jed­no­ra­zowe czyn­niki nie wywarły wpływu na ukształ­to­wa­nie się wyni­ków w I pół­ro­czu 2014 roku – dodaje.

Dodat­niej dyna­mice wyni­ków towa­rzy­szy rów­nież wzrost war­to­ści sumy bilan­so­wej o 212,1 mln zł (26,6%)  do kwoty 1,01 mld zł co było kon­se­kwen­cją wzro­stu zadłu­że­nia krót­ko­ter­mi­no­wego zwią­za­nego z reali­za­cją pro­duk­cji pojaz­dów INSPIRO dla Metra War­szaw­skiego, Elek­trycz­nych Zespo­łów Trak­cyj­nych dla Połu­dnio­wej Grupy Zaku­po­wej oraz loko­mo­tyw spa­li­no­wych dla PKP Inter­city. W porów­na­niu do stanu na 31.12.2013 roku zadłu­że­nie Grupy z tytułu kre­dy­tów ban­ko­wych zmniej­szyło się o bli­sko 61 mln zł. Zgod­nie z przy­ję­tym na rok bie­żący biz­nes pla­nem zadłu­że­nie krót­ko­ter­mi­nowe, w tym w szcze­gól­no­ści poziom zadłu­że­nia kre­dy­to­wego, powinno obni­żyć się na prze­ło­mie wrze­śnia i paź­dzier­nika br.

Sys­te­ma­tycz­nie zwięk­sza się port­fel zamó­wień. Od początku bie­żą­cego roku Grupa zawarła umowy na usługi w zakre­sie moder­ni­za­cji i naprawy taboru kole­jo­wego o łącznej war­to­ści 286,2 mln zł.  War­tość zło­żo­nych ofert, które zostały wybrane przez zama­wia­ją­cych jako naj­ko­rzyst­niej­sze, opiewa na kwotę 100,4 mln zł.  Grupa spo­dziewa się, że do końca 2014 postę­po­wa­nia te zostaną zakoń­czone i doj­dzie do zawar­cia umów.


Grupa kapi­ta­łowa NEWAG zaj­muje się pro­duk­cją, moder­ni­za­cją oraz napra­wami taboru kole­jo­wego i szy­no­wego. W zakła­dach spółki w Nowym Sączu pro­wa­dzone są prace w seg­men­cie elek­trycz­nych i spa­li­no­wych zespo­łów trak­cyj­nych, wago­nów oso­bo­wych i loko­mo­tyw spa­li­no­wych. Nale­żąca do grupy spółka NEWAG Gli­wice S.A. spe­cja­li­zuje się w obsza­rze pro­duk­cji oraz moder­ni­za­cji loko­mo­tyw elek­trycz­nych. Grupa zatrud­nia ok. 1900 osób.

Grupa NEWAG pro­wa­dzi dzia­łal­ność w zakresie:

  • pro­duk­cji i moder­ni­za­cji loko­mo­tyw spa­li­no­wych (ok. 100% udzia­łów w kra­jo­wym rynku w 2013 r.)
  • pro­duk­cji i moder­ni­za­cji loko­mo­tyw elek­trycz­nych (ok. 54% udzia­łów w kra­jo­wym rynku w 2013 r.) – pierw­sza od ok. 30 lat elek­tryczna loko­mo­tywa pol­skiej kon­struk­cji „Dra­gon”, pierw­sza pol­ska wie­lo­sys­te­mowa loko­mo­tywa elek­tryczna „Griffin”
  • pro­duk­cji i moder­ni­za­cji elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych (ok. 85% udzia­łów w kra­jo­wym rynku pro­duk­cji elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych w 2013 r.) – pierw­szy pol­ski pojazd szy­nowy, który prze­kro­czył pręd­kość 211,6 km/h
  • pro­duk­cji spa­li­no­wych zespo­łów trak­cyj­nych (ok. 62% udzia­łów w kra­jo­wym rynku w 2013 r.)
  • pro­duk­cji tram­wa­jów – nowo­cze­sny „Nevelo”

NEWAG to także part­ner pierw­szego wyboru dla mię­dzy­na­ro­do­wych kon­cer­nów (GE, Sie­mens AG, Sta­dler AG, Bom­bar­dier) – wspól­nie z Sie­men­sem reali­zuje kon­trakt o war­to­ści 1,07 mld zł na dostawę pocią­gów dla War­szaw­skiego Metra, a ze Sta­dle­rem – na dostawę i utrzy­ma­nie 20 EZT dla PKP Inter­city – war­tość kon­traktu to ponad 1,6 mld zł.

Kon­takt:
Urszula Makosz
Rzecz­nik Pra­sowy Grupy NEWAG
tel. 660 616 356