Aktualności

Awaria Impulsu 31WE

W sobotę, 20.07.2013, na tra­sie z Wro­cła­wia do Węglińca, około godziny 8:35, awa­rii uległ Impuls 31WE.

Na dachu jed­nego z czło­nów pociągu zauwa­żono dym. Pojazd został zatrzy­many aby pasa­że­ro­wie mogli bez­piecz­nie wysiąść. Maszy­ni­sta wezwał straż pożarną, po czym pojazd został wyłą­czony z ruchu. Demen­tu­jemy infor­ma­cję jakoby Impuls sta­nął w ogniu. Nie doszło do pożaru, a awa­ria nie sta­no­wiła zagro­że­nia dla życia i zdro­wia pasa­że­rów. Przy­czyny zda­rze­nia bada spe­cjal­nie powo­łana komisja.