Aktualności

6Dg dla PTK KOLTAR Sp. z o.o.

W dniu dzi­siej­szym została ofi­cjal­nie prze­ka­zana pierw­sza z dwóch zmo­der­ni­zo­wa­nych loko­mo­tyw 6Dg dla PTK KOLTAR Sp. z o.o. z Tarnowa.

Kon­fi­gu­ra­cja i wypo­sa­że­nie zmo­der­ni­zo­wa­nej loko­mo­tywy nie odbiega istot­nie od loko­mo­tyw tego typu dostar­cza­nych przez Newag S.A. dla PKP CARGO S.A.

Następna zmo­der­ni­zo­wana loko­mo­tywa zosta­nie prze­ka­zana Spółce KOLTAR w listo­pa­dzie 2011 r.


Przed­się­bior­stwo Trans­portu Kole­jo­wego „KOLTAR” Sp. z o.o. ist­nieje od 1 stycz­nia 2000 roku. PTK KOLTAR powstał z prze­kształ­ce­nia Zakładu Trans­portu Kole­jo­wego dzia­ła­ją­cego w struk­tu­rze Zakła­dów Azo­to­wych w Tar­no­wie – Mości­cach S.A.
Począt­kowo dzia­łal­ność była sku­piona utrzy­ma­niu taboru Zakła­dów Azo­to­wych oraz obsługą bocz­nicy kole­jo­wej. Obec­nie KOLTAR świad­czy usługi klien­tom spoza grupy Zakła­dów Azotowych.