Aktualności

6Dg dla PTK KOLTAR Sp. z o.o.

Dnia 30 maja bie­żą­cego roku zostało roz­strzy­gnięte postę­po­wa­nie o udzie­le­nie zamó­wie­nia publicz­nego na „Wyko­na­nie moder­ni­za­cji dwóch loko­mo­tyw spa­li­no­wych SM42” ogło­szone przez Przed­się­bior­stwo Trans­portu Kole­jo­wego „KOLTAR” Sp. z o.o. z sie­dzibą w Tar­no­wie. Zama­wia­jący wybrał w tym postę­po­wa­niu ofertę Newag S.A. jako naj­ko­rzyst­niej­szą.
Kon­fi­gu­ra­cja i wypo­sa­że­nie zmo­der­ni­zo­wa­nych loko­mo­tyw nie będą istot­nie odbie­gać od loko­mo­tyw tego typu dostar­cza­nych przez Newag S.A. dla PKP CARGO S.A.
Oby­dwie loko­mo­tywy zostaną prze­ka­zane Spółce KOLTAR pla­no­wane jest na gru­dzień 2011 r.


Przed­się­bior­stwo Trans­portu Kole­jo­wego „KOLTAR” Sp. z o.o. ist­nieje od 1 stycz­nia 2000 roku. PTK KOLTAR powstał z prze­kształ­ce­nia Zakładu Trans­portu Kole­jo­wego dzia­ła­ją­cego w struk­tu­rze Zakła­dów Azo­to­wych w Tar­no­wie – Mości­cach S.A.
Począt­kowo dzia­łal­ność była sku­piona utrzy­ma­niu taboru Zakła­dów Azo­to­wych oraz obsługą bocz­nicy kole­jo­wej. Obec­nie KOLTAR świad­czy usługi klien­tom spoza grupy Zakła­dów Azotowych.