Aktualności

6Dg dla Pol-Miedź Trans Sp. z o.o.

W dniu dzi­siej­szym została ofi­cjal­nie prze­ka­zana druga z czte­rech zmo­der­ni­zo­wa­nych loko­mo­tyw 6Dg dla Pol-Miedź Trans Sp. z o.o.

Kon­fi­gu­ra­cja i wypo­sa­że­nie zmo­der­ni­zo­wa­nych loko­mo­tyw nie odbiega istot­nie od loko­mo­tyw tego typu dostar­cza­nych przez Newag S.A. dla PKP CARGO S.A., a dodat­kowo loko­mo­tywy te zostały wyspo­sa­żone w sys­tem zdal­nego ste­ro­wa­nia radio­wego.
Pla­no­wane prze­ka­za­nie ostat­niej (czwar­tej) loko­mo­tywy Spółce Pol-Miedź Trans odbę­dzie się jesz­cze tego roku.


 

Pol-Miedź Trans Spółka z o.o

Pol-Miedź Trans Spółka z o.o. z sie­dzibą w Lubi­nie pro­wa­dzi dzia­łal­ność w zakre­sie trans­portu samo­cho­do­wego, trans­portu kole­jo­wego, han­dlu pro­duk­tami naf­to­wymi oraz remon­tów pojaz­dów koło­wych, szy­no­wych, maszyn i urządzeń.

Dys­po­nuje auto­ka­rami, któ­rymi wyko­nuje prze­wozy kra­jowe i zagra­niczne. Jest orga­ni­za­to­rem i wyko­nawcą prze­wo­zów pra­cow­ni­czych dla wielu firm.

Posiada róż­no­rodny, nowo­cze­sny tabor prze­zna­czony do trans­portu towa­ro­wego, reali­zu­jąc prze­wozy kra­jowe i zagraniczne.