Aktualności

6Dg dla Pol-Miedź Trans Sp. z o.o.

Dnia 1 czerwca bie­żą­cego roku zostało roz­strzy­gnięte postę­po­wa­nie o udzie­le­nie zamó­wie­nia publicz­nego na „Wyko­na­nie moder­ni­za­cji 4 sztuk loko­mo­tyw spa­li­no­wych SM42 wraz z mon­ta­żem radio­wego sys­temu zdal­nego ste­ro­wa­nia” ogło­szone przez

Pol-Miedź Trans Sp. z o.o. z sie­dzibą w Lubi­nie. Zama­wia­jący wybrał w tym postę­po­wa­niu ofertę Newag S.A. jako naj­ko­rzyst­niej­szą.
Kon­fi­gu­ra­cja i wypo­sa­że­nie zmo­der­ni­zo­wa­nych loko­mo­tyw nie będą istot­nie odbie­gać od loko­mo­tyw tego typu dostar­cza­nych przez Newag S.A. dla PKP CARGO S.A., a dodat­kowo loko­mo­tywy te zostaną wyspo­sa­żone w sys­tem zdal­nego ste­ro­wa­nia radio­wego.
Pla­no­wane prze­ka­za­nie ostat­niej (czwar­tej) loko­mo­tywy Spółce Pol-Miedź Trans odbę­dzie się w 2011 r.


Pol-Miedź Trans Spółka z o.o. z sie­dzibą w Lubi­nie pro­wa­dzi dzia­łal­ność w zakre­sie trans­portu samo­cho­do­wego, trans­portu kole­jo­wego, han­dlu pro­duk­tami naf­to­wymi oraz remon­tów pojaz­dów koło­wych, szy­no­wych, maszyn i urządzeń.

Dys­po­nuje auto­ka­rami, któ­rymi wyko­nuje prze­wozy kra­jowe i zagra­niczne. Jest orga­ni­za­to­rem i wyko­nawcą prze­wo­zów pra­cow­ni­czych dla wielu firm.

Posiada róż­no­rodny, nowo­cze­sny tabor prze­zna­czony do trans­portu towa­ro­wego, reali­zu­jąc prze­wozy kra­jowe i zagraniczne.