Aktualności

6Dg dla PKP Cargo

W dniach 29–30 kwiet­nia na tere­nie naszej firmy zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy kon­fe­ren­cję pod hasłem “Moder­ni­za­cja loko­mo­tyw w Newag S.A. – Nowo­cze­sność dla oszczędności”.

W kon­fe­ren­cji wzięło udział bli­sko 70 osób z całej Polski.

W pierw­szym dniu miały miej­sce pre­zen­ta­cje dot. naszej firmy, naszych moder­ni­za­cji, ze szcze­gól­nym zwró­ce­niem uwagi na moder­ni­zo­wane loko­mo­tywy SM42 na 6Dg oraz SM48 na 15D.
Póź­niej goście mieli oka­zję zwie­dzić nasz zakład.Pod koniec pierw­szego dnia kon­fe­ren­cji nastą­piło ofi­cjalne prze­ka­za­nie loko­mo­tywy 6Dg PKP Cargo.