Aktualności

6 sztuk spalinowych zespołów trakcyjnych dla województwa pomorskiego

W dniu dzi­siej­szym została pod­pi­sana umowa mię­dzy Urzę­dem Mar­szał­kow­skim Woje­wódz­twa Pomor­skiego a naszą firmą na dostawę 6 sztuk Spa­li­no­wych Zespo­łów Trak­cyj­nych. W dniu dzi­siej­szym została pod­pi­sana umowa mię­dzy Urzę­dem Mar­szał­kow­skim Woje­wódz­twa Pomor­skiego a naszą firmą na dostawę 6 sztuk Spa­li­no­wych Zespo­łów Trakcyjnych.

Umowa została pod­pi­sana w wyniku roz­strzy­gnię­cia postę­po­wa­nia o udzie­le­nie zamó­wie­nia publicz­nego ogło­szo­nego w dniu 21.11.2009 r.

Po prze­pro­wa­dze­niu postę­po­wa­nia NEWAG S.A. dostar­czy 6 sztuk SZT w okre­sie do 3.01.2011 a war­tość zamó­wie­nia wynosi 50 386 000.00 zł.

Zakup taboru kole­jo­wego finan­so­wany jest ze środ­ków Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Pomorskiego.
Pierw­sze szy­no­busy wyru­szą na trasy w czerwcu tego roku.