Aktualności

31WE IMPULS — testy w Żmigrodzie

Nasz nowy pro­dukt 31WE, dla Kolei Dol­no­ślą­skich, pomyśl­nie prze­szedł testy na torze doświad­czal­nym w Żmigro­dzie pod Wrocławiem.

W ubie­głym tygo­dniu na torze doświad­czal­nym Insty­tutu Kolej­nic­twa w Żmigro­dzie odbyły się bada­nia elek­trycz­nego zespołu trak­cyj­nego typu 31WE. Bada­nia w Żmigro­dzie zakoń­czyły się w pią­tek (11.01.2013r.). Po bada­niach pojazd 31WE wró­cił do Nowego Sącza.

Nasz pojazd prze­szedł bada­nia sta­tyczne i dyna­miczne hamulca, bada­nia zakłó­ceń radio­elek­trycz­nych i elek­tro­ma­gne­tycz­nych emi­to­wa­nych przez EZT, bada­nia hałasu emi­to­wa­nego przez pojazd, bez­pie­czeń­stwa jazdy i oddzia­ły­wa­nia na tor, bada­nia w zakre­sie kom­fortu podró­żo­wa­nia, oraz spraw­dze­nie warun­ków pracy maszy­ni­sty i pomoc­nika maszy­ni­sty pod wzglę­dem nara­że­nia na oddzia­ły­wa­nie drgań.

W ponie­dzia­łek (14.01.2013r.) odbyły się jazdy testowe 31WE na odcinku Nowy Sącz – Gry­bów oraz zostało też spraw­dzone oświe­tle­nie wewnętrzne i zewnętrzne. Dzień póź­niej, po zało­że­niu urzą­dzeń do spraw­dze­nia pan­to­gra­fów, pojazd prze­je­chał po linii CMK do War­szawy, gdzie zostaną prze­pro­wa­dzone dal­sze próby i bada­nia nowego elek­trycz­nego zespołu trak­cyj­nego.
EZT 31WE IMPULS, pro­du­ko­wany na potrzeby Kolei Dol­no­ślą­skich, jest pojaz­dem zbli­żo­nym do 35WE. To co odróż­nia te dwa pojazdy od sie­bie, to przede wszyst­kim ilość ich czło­nów. 31WE jest krót­szy o 2 człony od sze­ścio­czło­no­wego 35WE.

NEWAG zobo­wią­zał się dostar­czyć pojazdy za kwotę 81 300 000,00 zł netto, a zgod­nie z pod­pi­saną umową ostatni pojazd zosta­nie prze­ka­zany zama­wia­ją­cemu w ter­mi­nie 26 mie­sięcy od daty pod­pi­sa­nia umowy (tj.17.10.2011r.).