Aktualności

222Ma oficjalnie przekazane Województwu Podkarpackiemu

Dnia 5 kwiet­nia br. na Dworcu Głów­nym w Rze­szo­wie odbyło się ofi­cjalne prze­ka­za­nie dwóch Spa­li­no­wych Zespo­łów Trak­cyj­nych 222Ma wypro­du­ko­wa­nych przez NEWAG S.A. dla Woje­wódz­twa Podkarpackiego.

W uro­czy­sto­ści uczest­ni­czyli, oprócz repre­zen­ta­cji z Newagu, któ­rej prze­wod­ni­czył Pre­zes Zbi­gniew Konie­czek,  przed­sta­wi­ciele Urzędu Mar­szał­kow­skiego Woje­wódz­twa Pod­kar­pac­kiego, na czele z Mar­szał­kiem Wła­dy­sła­wem Orty­lem oraz przed­sta­wi­ciele władz mia­sta i regionu.

Spa­li­nowe zespoły trak­cyjne 222Ma dla Pod­kar­pa­cia to dwu­czło­nowe pojazdy o dłu­go­ści 43 m. Każdy pojazd mie­ści łącznie 257 pasa­że­rów, w tym 115 na miej­scach sie­dzą­cych (włą­cza­jąc 10 miejsc na sie­dze­niach uchyl­nych), a czworo drzwi wej­ścio­wych dla pasa­że­rów (po 2 na stronę) uła­twia szyb­kie wsia­da­nie i wysiadanie.

SZT 222Ma wypo­sa­żony jest w pełni zin­te­gro­wany sys­tem infor­ma­cji pasa­żer­skiej z zewnętrz­nymi tabli­cami LED oraz wewnętrz­nymi moni­to­rami LCD. Bez­pie­czeń­stwo pasa­że­rów zapew­nia sys­tem moni­to­ringu wnę­trza oraz Inter­com umoż­li­wia­jący kon­takt z kabiną maszy­ni­sty. Wszyst­kie pojazdy wypo­sa­żone są w kli­ma­ty­za­cję prze­strzeni pasa­żer­skiej z ukła­dem okien umoż­li­wia­ją­cym swo­bodne prze­wie­trza­nie składu oraz sys­tem zli­cza­nia podróżnych.

Pojazdy 222Ma są przy­sto­so­wane do prze­wo­że­nia pasa­że­rów z ogra­ni­cze­niami rucho­wymi, dla któ­rych wyzna­czono spe­cjalne miej­sca wypo­sa­żone w uchwyty do zamo­co­wa­nia wóz­ków inwa­lidz­kich oraz rampy aby uła­twić wsia­da­nie i wysia­da­nie pasa­że­rom o ogra­ni­czo­nej moż­li­wo­ści poru­sza­nia się, mat­kom z małymi dziećmi oraz rowe­rzy­stom. W pojeź­dzie wydzie­lono rów­nież miej­sca do prze­wo­że­nia rowe­rów.  222Ma osią­gają mak­sy­malną pręd­kość eks­plo­ata­cyjną do 130 km/h.

W kabi­nie maszy­ni­sty zasto­so­wano osobne drzwi po obu stro­nach pojazdu. Kabina wypo­sa­żona jest w ergo­no­miczny pul­pit, kli­ma­ty­za­cję oraz oświe­tle­nie LED z płynną regu­la­cją. Dodat­kowo kabina wypo­sa­żona jest w lodówkę, czaj­nik oraz rolety prze­ciw­sło­neczne we wszyst­kich oknach.

Sza­cun­kowa mak­sy­malna war­tość umowy wynosi 32 809 756,10 zł netto, na co składa się wyna­gro­dze­nie za dostawę 2 pojaz­dów w wyso­ko­ści 26,8 mln zł netto oraz wyna­gro­dze­nie za wspo­mniane usługi. Newag udzie­lił 5-letniej gwa­ran­cji na pojazdy.