Aktualności

220M dla Pomorza

W dniu 10.11.2010 prze­ka­za­li­śmy 2 nowe Spa­li­nowe Zespoły Trak­cyjne typu 220M dla Woje­wódz­twa Pomorskiego.

SZT 220M to nowe dwu­czło­nowe pojazdy spa­li­nowe, któ­rych dostawa reali­zo­wana jest na pod­sta­wie zawar­tej umowy,  pomię­dzy Newag S.A. a Urzę­dem Mar­szał­kow­skim Woje­wódz­twa Pomor­skiego, na wyko­na­nie 6 nowych Spa­li­no­wych Zespo­łów Trak­cyj­nych. Kon­trakt opiewa na sumę 50 386 000,00 brutto.

Ostatni z sze­ściu pojaz­dów ma zostać prze­ka­zany w stycz­niu 2011r.