Aktualności

200 km/h dla Kolei Dolnośląskich

W dniu (20.02.2013) dwa z pię­ciu zamó­wio­nych elek­trycz­nych pojaz­dów trak­cyj­nych, w tym pociąg bio­rący udział w testach pręd­ko­ści, prze­ka­zne zostały do eks­plo­ata­cji Kole­jom Dolnośląskim.

Ostatni pojazd zosta­nie prze­ka­zany zama­wia­ją­cemu w ter­mi­nie 26 mie­sięcy od daty pod­pi­sa­nia umowy. Czte­ro­czło­nowy “Impuls” w stycz­niu br. prze­szedł pomyśl­nie bada­nia w Żmigro­dzie, a w dniu 19.02.2013r. jako pierw­szy pol­ski pojazd pasa­żer­ski prze­kro­czył pręd­kość 200 km/h.

Obec­nie pra­cow­nicy kolei — maszy­ni­ści i zespół utrzy­ma­nia taboru roz­po­czy­nają jazdy szko­le­niowe i szko­le­nia z obsługi pojazdu — infor­muje Justyna Stach­nie­wicz z Kolei Dolnośląskich

Publiczna pre­zen­ta­cja nowego taboru pla­no­wana jest na koniec marca, a już 1 kwiet­nia dwa nowe elek­tryczne zespoły trak­cyjne wyjadą na tory magi­strali E-30 (Wrocław-Węgliniec) — obsłużą 3 pary połą­czeń. Od 1 czerwca następne trzy obsłużą kolejne 5 par połą­czeń w tej relacji.

Elek­tryczne zespoły trak­cyjne Impuls to jedne z naj­no­wo­cze­śniej­szych pojaz­dów elek­trycz­nych w kraju.

Pojazdy przy­sto­so­wane są do eks­plo­ata­cji z pręd­ko­ścią do 160 km/h i zapew­nią wyż­szy kom­fort podró­żo­wa­nia (kli­ma­ty­za­cja, Wi-Fi, zamknięty układ WC, infor­ma­cja wizu­alna i głosowa).

Wypro­du­ko­wane przez Newag SA z Nowego Sącza w ramach kon­traktu war­tego 81 300 000,00 zł netto