Aktualności

2 sztuki 6Dg dla PNUIK w Krakowie

W lutym bie­żą­cego roku otrzy­ma­li­śmy zamó­wie­nie na dostawę dwóch zmo­der­ni­zo­wa­nych loko­mo­tyw spa­li­no­wych typu 6Dg dla Przed­się­bior­stwa Napraw i Utrzy­ma­nia Infra­struk­tury Kole­jo­wej Sp. z o.o. z sie­dzibą w Krakowie.

 

Loko­mo­tywy będą posia­dać wypo­sa­że­nie jak dotych­czas moder­ni­zo­wane loko­mo­tywy tego typu dla PKP CARGO oraz dodat­kowo zostaną wypo­sa­żone w sys­tem radio­wego ste­ro­wa­nia firmy Akerstroms.

Prze­ka­za­nie loko­mo­tyw Spółce PNUIK pla­no­wane jest na maj 2011 r.


Przed­się­bior­stwo Napraw i Utrzy­ma­nia Infra­struk­tury Kole­jo­wej w Kra­ko­wie Spółka z o.o. miesz­czące się przy ul. Pro­ko­cim­skiej 4, ist­nieje na rynku od 1954 roku.

W 2001 roku dzięki połą­cze­niu spółek PKP S.A. Zakład Napraw Infra­struk­tury w Dębicy i PKP S.A. Zakład Mostowy w Suchej Beskidz­kiej powstała jedna spółka, mająca do dziś sie­dzibę w Kra­ko­wie, wystę­pu­jąca pod obecną nazwą Przed­się­bior­stwo Napraw i Utrzy­ma­nia Infra­struk­tury Kole­jo­wej w Kra­ko­wie Spółka z o.o.

PNUIK ofe­ruje usługi w zakre­sie prac moder­ni­za­cyj­nych i utrzy­ma­nio­wych w zakresie:

• napraw torów wyko­ny­wa­nych trzema meto­dami: poto­kową, bez­przę­słową, kla­syczną,
• napraw roz­jaz­dów, prze­bu­dowy gło­wic roz­jaz­do­wych,
• napraw bie­żą­cych — mają­cych na celu utrzy­ma­nie nawierzchni w sta­nie zwar­tym
• napraw bie­żą­cych torów z oczysz­cze­niem pod­sypki (NBO)