Aktualności

19 Impulsów dla Małopolski, Świętokrzyskiego, Podkarpacia i Śląska

W dniu dzi­siej­szym w Regio­nal­nym Cen­trum Naukowo — Tech­no­lo­gicz­nym w Pod­zam­czu pod­pi­sana została umowa na dostawę 19 nowo­cze­snych, trój­czło­no­wych pojaz­dów szy­no­wych z napę­dem elek­trycz­nym (EZT).

Umowę pod­pi­sali Mar­szał­ko­wie Woje­wództw: Mało­pol­skiego – Marek Sowa, Świę­to­krzy­skiego – Adam Jaru­bas, Pod­kar­pac­kiego – Wła­dy­sław Ortyl i Śląskiego – Miro­sław Sekuła, oraz Pre­zesi Newag S.A. — Zbi­gniew Konie­czek i Wie­sław Piwowar.

Kon­trakt reali­zo­wany jest w ramach wspól­nego przed­się­wzię­cia Woje­wództw: Mało­pol­skiego, Pod­kar­pac­kiego, Śląskiego i Świę­to­krzy­skiego reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Infra­struk­tury i Środo­wi­ska 2007 – 2013; „Zakup taboru kole­jo­wego do połą­czeń mię­dzy­wo­je­wódz­kich reali­zo­wa­nych przez Woje­wódz­twa: Mało­pol­skie, Pod­kar­pac­kie, Śląskie i Świętokrzyskie”.

Zamó­wione przez Połu­dniową Grupę Zaku­pową pojazdy pomiesz­czą do 270 pasa­że­rów, w tym 150 na miej­scach sie­dzą­cych. Będą to nowo­cze­sne pojazdy z rodziny Impuls wypo­sa­żone w kli­ma­ty­za­cję, moni­to­ring, gniazdka pozwa­la­jące pod­łą­czyć zasi­lacz do lap­topa lub tele­fonu komór­ko­wego, toa­lety z elek­tryczną suszarką do rąk, kra­nem z foto­ko­mórką i z moż­li­wo­ścią prze­wi­ja­nia nie­mow­ląt, a także fotele wykoń­czone eko­skórą. Nowe pociągi wypo­sa­żone będą w auto­maty bile­towe, wbu­do­wany zosta­nie sys­tem dyna­micz­nej infor­ma­cji pasa­żer­skiej, obej­mu­jący zli­cza­nie pasa­że­rów, pomiar punk­tu­al­no­ści, dyna­miczną infor­ma­cję pasa­żer­ską wewnętrzną i zewnętrzną oraz infor­ma­cję gło­sową oraz sys­tem komu­ni­ka­cji maszy­ni­sta — pasażer

Pojazdy dosto­so­wane będą do prze­wozu osób nie­peł­no­spraw­nych — wypo­sa­żone w elek­tryczne urzą­dze­nia typu winda umoż­li­wia­jące wej­ście i wyj­ście osób o ogra­ni­czo­nej zdol­no­ści poru­sza­nia się, na przy­kład osób korzy­sta­ją­cych z wóz­ków inwalidzkich.

Tabor zaku­piony w ramach Pro­jektu będzie obsłu­gi­wał obszar czte­rech woje­wództw: Mało­pol­skiego, Świę­to­krzy­skiego, Śląskiego i Podkarpackiego.

Pierw­sze 10 pocią­gów prze­ka­zane zosta­nie w II poło­wie 2014 roku (4 szt. Mało­pol­skie, 3 szt. Śląskie, 3 szt. Świę­to­krzy­skie), pozo­stałe 9 sztuk w 2015r.