Aktualności

140-lecie NEWAG

W dniu 5 wrze­śnia w Krynicy-Zdrój miał miej­sce uro­czy­sty jubi­le­usz 140-lecia naszej firmy.

Dzię­ku­jemy wszyst­kim obec­nym i zapra­szamy do obej­rze­nia gale­rii zdjęć.