Poradnik rekrutacyjny

step1 step2 step3 step4

Aplikacja

– prze­ślij swoje CV za drogą mailową na adres kariera@newag.pl

– jeśli w danym momen­cie nie pro­wa­dzimy rekru­ta­cji na inte­re­su­jące Cię sta­no­wi­sko, prze­ślij swoje CV z okre­śle­niem pre­fe­ren­cji zawo­do­wych, a Twoja apli­ka­cja zosta­nie umiesz­czona w bazie kandydatów

Przygotowanie do spotkania

zapo­znaj się dokład­nie z infor­ma­cjami o fir­mie oraz sta­no­wi­sku, na które aplikujesz

pomyśl, jakie infor­ma­cje o sobie chciał­byś nam prze­ka­zać oraz jakie pyta­nia chciał­byś zadać pod­czas rozmowy

wybierz odpo­wiedni ubiór, mając na uwa­dze, że w naszej fir­mie obo­wią­zuje nie­for­malny, ele­gancki ubiór

Rozmowy

jeśli apli­ka­cja zosta­nie zaak­cep­to­wana, skon­tak­tuje się z Tobą pra­cow­nik Działu Per­so­nal­nego, aby zapro­sić Cię na roz­mowę kwalifikacyjną

pierw­sze spo­tka­nie to roz­mowa z osobą z Działu Personalnego

kan­dy­daci na sta­no­wi­sko kon­struk­tora zostają zapro­szeni do zapro­jek­to­wa­nia ele­mentu w pro­gra­mie Inven­tor, który jest narzę­dziem pracy na stanowisku

kolejny etap to roz­mowa z mene­dże­rem działu, do któ­rego kan­dy­dat aplikował

kan­dy­daci na sta­no­wi­ska kie­row­ni­cze roz­wią­zują case study oraz spo­ty­kają się Człon­kiem Zarządu

Po zakończeniu procesu rekrkutacji

wszy­scy kan­dy­daci, drogą mailową lub tele­fo­niczną, otrzy­mują infor­ma­cję o wyniku rekrutacji

Twoim marze­niem jest two­rze­nie inno­wa­cyj­nych pojaz­dów szy­no­wych? Dołącz do naszego wyjąt­ko­wego zespołu, który buduje przy­szłość trans­portu kole­jo­wego.


Aktu­alne ogło­sze­nia można zna­leźć na naszej stro­nie inter­ne­to­wej w zakładce KARIERA > KOGO SZUKAMY, w czo­ło­wych por­ta­lach pracy oraz aka­de­mic­kich biu­rach karier.