WR89

WR89

Wyko­nana przez nas moder­ni­za­cja wagonu – przy zacho­wa­niu dotych­cza­so­wych funk­cji – znacz­nie popra­wiła este­tykę jego wnę­trza i pod­nio­sła kom­fort spo­ży­wa­nia posił­ków w trak­cie podróży.

Prze­strzeń restauracyjna:

 • nowa kolo­ry­styka i wystrój wnętrza,
 • cał­ko­wita ilość miejsc sie­dzą­cych: 38,
 • ilość sto­li­ków kon­sump­cyj­nych: 6 – czte­ro­oso­bo­wych, 7 – dwuosobowych,
 • nowo­cze­sne, este­tyczne i funk­cjo­nalne wnę­trze wyko­nane w tech­nice seg­men­tów panelowych,
 • prze­strzeń restau­ra­cyjna wypo­sa­żona w ergo­no­miczne fotele z sie­dze­niami odchylnymi,
 • halo­ge­nowe oświe­tle­nie sufi­towe, kin­kiety na ścia­nach bocz­nych oraz dodat­kowe oświe­tle­nie na sto­łach konsumpcyjnych,
 • wagon wypo­sa­żony w okna z role­tami dzien­nymi i nocnymi,
  pod­łoga wagonu wyło­żona wykła­dziną trudnościeralną.

Prze­strzeń kuchenna:

 • prze­dział prze­zna­czony jest do przy­go­to­wy­wa­nia posił­ków przez obsługę wagonu,
 • este­tyczne i funk­cjo­nalne wnę­trze w nowym rozplanowaniu,
 • wyod­ręb­niono prze­dział kuchenny i prze­dział zmy­walni naczyń stołowych,
 • zabu­do­wano dwu­po­zio­mową ladę bufetową,
 • w kuchni wyko­nano zabu­dowę meblową ze stali nie­rdzew­nej i w pełni wypo­sa­żoną w wyso­kiej jako­ści sprzęt AGD (elek­tryczne płyty grzejne, urzą­dze­nia chłod­ni­cze, kuch­nia mikro­fa­lowa, war­niki – komo­rowe piece parowe),
 • zmy­wal­nia naczyń sto­ło­wych z młyn­kiem odpa­dów zmy­warką i her­me­tycz­nymi zbior­ni­kami ściekowymi.

Prze­dział socjalny:

 • prze­dział wyłącz­nie dla obsługi wagonu wypo­sa­żony w miej­sca do wypoczynku

Prze­dział sanitarny:

 • prze­dział prze­zna­czony wyłącz­nie dla obsługi wagonu,
 • este­tyczne, modu­łowe wyło­że­nie wnętrza,
 • toa­leta w sys­te­mie her­me­tycz­nym zamkniętym,
 • pod­łoga wyko­nana w wer­sji antypoślizgowej,
 • insta­la­cja wodna wagonu wypo­sa­żona została w sys­tem zabez­pie­cza­jący przed zamarzaniem,
 • zabu­do­wana insta­la­cja umoż­li­wia wyko­rzy­sta­nie prze­działu sani­tar­nego jako kabiny natryskowej.

Cechy użyt­kowe:

 • wagon prze­zna­czony do ruchu kra­jo­wego i międzynarodowego,
 • moż­li­wość podró­żo­wa­nia z pręd­ko­ścią 160 km/h,
 • zabu­do­wano kli­ma­ty­za­cję wnę­trza wagonu,
 • układ zasi­la­nia wagonu wypo­sa­żony w wie­lo­na­pię­ciową prze­twor­nicę statyczną,
 • wagon wypo­sa­żony w drzwi boczne wej­ściowe odskokowo-przesuwne oraz drzwi czo­łowe z elek­tro­pneu­ma­tycz­nym ukła­dem ste­ro­wa­nia zapew­nia­jący wysoki sto­pień nie­za­wod­no­ści ich działania,
 • w wago­nie zabu­do­wano osłony boczne słu­żące ochro­nie urzą­dzeń zamon­to­wa­nych na pod­wo­ziu wagonu oraz zwięk­sza­jące jego estetykę.