Tram­waj Nevelo 126N wyróż­nia pano­ra­miczna szyba oraz opar­cie na czte­rech wóz­kach skręt­nych.
Spe­cjal­nie dla tego pojazdu zapro­jek­to­wano cał­ko­wi­cie nowe wózki, napę­dowy i toczny, oba z ramami wewnętrz­nymi, które wypo­sa­żono w:

 • kla­syczne zestawy kołowe z obrę­czą i prze­kład­kami gumo­wymi, które zapew­niają wysoki kom­fort jazdy oraz tłu­mią hałas
 • belkę buja­kową opartą na ramie wózka za pośred­nic­twem zespołu sprę­żyn metalowo-gumowych
 • indy­wi­du­alny napęd osi poprzez nie­za­leżne zespoły napę­dowe, skła­da­jące się każdy z asyn­chro­nicz­nego sil­nika trak­cyj­nego i prze­kładni kąto­wej ze sprzę­głem podat­nym, zawie­szone ela­stycz­nie na ramie wózka
 • nowo­cze­sne elek­tro­hy­drau­liczne hamulce tar­czowe aktywne i pasywne

Koszty eks­plo­ata­cji

Zasto­so­wa­nie czte­rech wóz­ków skręt­nych z wiel­ko­ga­ba­ry­to­wymi łoży­skami pozwo­liło na znaczne obni­że­nie kosz­tów eks­plo­ata­cji, zarówno pojazdu, jak i infra­struk­tury. Ich roz­miesz­cze­nie zmniej­sza nacisk osi na tor, co zde­cy­do­wa­nie zmniej­sza zuży­cie kół i szyn.
Nowo­cze­sny układ napę­dowy z asyn­chro­nicz­nymi sil­ni­kami trak­cyj­nymi i elek­tro­nicz­nym ste­ro­wa­niem zapew­nia płynny roz­ruch tram­waju, a przy hamo­wa­niu zwrot ener­gii do sieci trak­cyj­nej.
Pojazd wypo­sa­żony jest w nowo­cze­sny sys­tem dia­gno­styki pokła­do­wej.
Na czo­łach pojazdu zabu­do­wane są ele­menty pochła­nia­jące ener­gię koli­zji i zderzeń.

Prze­strzeń pasażerska:

 • nowo­cze­sne, kom­for­towe wnętrze
 • w cało­ści niskopodłogowykli­ma­ty­za­cja
 • sys­tem infor­ma­cji pasażerskiejsys­tem monitoringu
 • elek­trycz­nie wysu­wana rampa dla osób niepełnosprawnych
 • wydzie­lone miej­sce na wózki
 • drzwi zewnętrzne odskokowo-przesuwne zapewniające szybką i wygodną wymianę pasa­że­rów na przy­stan­kach, wypo­sa­żone w dwa nie­za­leżne układy chro­niące pasa­że­rów przed przytrzaśnięciem

Kabina motor­ni­czego:

 • pano­ra­miczna szyba
 • kli­ma­ty­za­cja nie­za­leżna od prze­działu pasażerskiego
 • nowo­cze­sne wnę­trze wypo­sa­żone dodat­kowo w mini­lo­dówkę i schowek
 • ergo­no­miczny pul­pit motorniczego